Mieszkania wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem są opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla lokali mieszkalnych, nawet jeśli stanowią własność przedsiębiorcy z branży Private Rented Sector (PRS) – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Autorką artykułu jest Magdalena Kuźniarska, radca prawny, doradca podatkowy w CRIDO.

Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie długoterminowego najmu lokali na rzecz osób fizycznych. Najemcy wykorzystywali lokale dla zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych.

W interpretacji indywidualnej z 28 marca 2023 r. (nr COP-13.310.6.2023.GWA, COP-13/31101/896/GWA/23) prezydent m.st. Warszawy uznał, że są one zajęte na działalność gospodarczą, ponieważ stanowią własność przedsiębiorcy i osiąga on przychody z ich wynajmu.

WSA w Warszawie nie podzielił tej argumentacji. Zwrócił uwagę m.in. na to, że zajęcie na działalność gospodarczą jest okolicznością faktyczną, a nie prawną, i w związku z tym należy uwzględniać rzeczywiste wykorzystanie lokalu. Skoro zatem lokale mieszkalne służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najemców, to niezależnie od tego, czyją są własnością, podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla lokali mieszkalnych.

Sąd nie poprzestał na przytoczeniu dominującej dotychczas linii orzeczniczej. Kompleksowo rozpatrzył wszystkie argumenty za i przeciw. Dostrzegł nie tylko językowe znaczenie terminów „zajęcie” i „związanie” z działalnością gospodarczą, lecz także kontekst gospodarczy.

Pierwszy raz sąd dopuścił wprost stawkę mieszkaniową bezpośrednio w odniesieniu do przedsiębiorcy z branży PRS

Rozstrzygnięcie to ma kluczowe znaczenie dla branży PRS, ponieważ różnica w stawkach podatku dla budynków mieszkalnych i budynków związanych z działalnością gospodarczą może obecnie sięgać ok. 28 zł za 1 mkw., a w przyszłym roku będzie to ok. 32 zł za 1 mkw.

Nie jest również tajemnicą, że zastosowanie niższych stawek może wpłynąć korzystnie na konkurencję na rynku, na czym mogą zyskać najemcy.

W wieloletniej dyskusji nad stawką podatku właściwą dla lokali należących do branży PRS pomijano oczywisty fakt, że mieszkania są po to, aby w nich mieszkać – niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Różnicowanie stawek podatkowych wyłącznie z uwagi na to, że należą do przedsiębiorcy, jest nie tylko sprzeczne z literalną treścią przepisów, lecz także z celem ich wprowadzenia. Stawka mieszkaniowa jest bowiem jednym z wielu instrumentów prawnych, które w szerszym kontekście ekonomicznym mają oddziaływać na zwiększenie dostępności mieszkań poprzez obniżenie kosztów ich wynajmu. To z kolei znajduje umocowanie w konstytucyjnej zasadzie prowadzenia polityki w sposób sprzyjający zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Jest to tym istotniejsze, że stanowi pierwszy wyraz dopuszczenia do stosowania stawki mieszkaniowej bezpośrednio w odniesieniu do przedsiębiorcy z branży PRS. Pojawiające się do tej pory w orzecznictwie tezy korzystne dla podatników nigdy jeszcze wcześniej nie zostały wprost zastosowane do najmu instytucjonalnego. Dotychczas w tego rodzaju sprawach sądy administracyjne wciąż szukały możliwości zakwestionowania tej stawki, powołując się m.in. na nieistniejące w przepisach ani praktyce „pośrednie zajęcie lokali na działalność”.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo