Podatnicy, którzy nie muszą już oznaczać cydru i perry znakami akcyzy, mogą odzyskać środki wyłożone na ich zakup na podstawie art. 135 ustawy o podatku akcyzowym, czyli bez zwrotu kwot wpłaconych na ich wytworzenie – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.

Przypomnijmy, że 18 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja z 26 października 2023 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. poz. 2374). Wprowadziła ona zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc.

Pojawiły się jednak pytania, jak odzyskać pieniądze za zakupione już banderole.

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów podkreśliło, że przypadki zwrotu niewykorzystanych banderol na cydr i perry będą najwyżej sporadyczne. A to dlatego, że firmy produkujące, nabywające wewnątrzwspólnotowo i importujące tego rodzaju towary mają w swojej ofercie również inne wyroby winiarskie i na nie będą mogły wykorzystać te banderole.

– Jeżeli jednak będą takie przypadki, to zastosowanie będzie miał przepis art. 135 ustawy o podatku akcyzowym – wyjaśnił resort. Stanowi on, że „Zwracającemu niewykorzystane i nieuszkodzone znaki akcyzy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 8, bezzwłocznie zwrot wpłaconych kwot stanowiących odpowiednio wartość podatkowych znaków akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia, przy czym zwrotowi nie podlegają kwoty wpłacone na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy”. To oznacza, że podatnicy nie odzyskają wszystkich nakładów.

Jak jednak podkreśliło MF, korzyści, jakie zostaną osiągnięte z wprowadzenia zmian, przewyższą ewentualne straty związane z niemożliwością zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na banderole. Resort zwrócił też uwagę, że zwolnienie z banderolowania cydru i perry było oczekiwane przez branżę i spotkało się z szerokim poparciem. Co więcej, żaden podmiot w toku konsultacji społecznych nie zgłosił uwag w tym zakresie.