Podwyżki nie ominą posiadaczy czworonogów. Podatek samorządowy nazywany opłatą od psa będzie w przyszłym roku wyższy. Ile w 2024 r. zapłacimy podatku od naszego pupila?

Podatek od psa: Co to za opłata?

Podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą za posiadanie psa, musi uiścić każdy posiadacz czworonoga mieszkający w gminie, która na swoich mieszkańców taki obowiązek nakłada. Co istotne, podatek od psa musi zapłacić posiadacz czworonoga, a nie jego właściciel, ponieważ w wielu przypadkach udowodnienie prawa własności psa jest trudne, czy wręcz niemożliwe. Wpływy z niego zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tej daniny jest wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Opłata nazywana podatkiem od psa jest obowiązkowa, jeśli dany samorząd zadecyduje o jej wprowadzeniu. Gmina może bowiem ją pobierać, ale nie musi, dlatego posiadacz czworonoga powinien sprawdzić, czy w miejscowości, w której mieszka taki podatek w ogóle obwiązuje. Informacji na ten temat najlepiej szukać w Biuletynie Informacji Publicznej konkretnej gminy.

Tzw. podatek od psa musi być zapłacony, jeżeli mieszkamy w gminie, która taką opłatę ustaliła. Każda gmina ustala bowiem wysokość tej opłaty samodzielnie, biorąc pod uwagę, m.in. rasę czy wielkość zwierzęcia. Jednak, aby uniknąć wprowadzania przez gminy zbyt wysokich opłat, ustawodawca wprowadza pewne ograniczenia – wyjaśnia adwokat Piotr Ostafi.

Podatek od psa w 2024 r.: Znów podwyżka!

Opłatę za posiadanie psa uiszcza się raz w roku, a o jej wysokości decyduje samorząd, mając na uwadze określoną corocznie przez Ministra Finansów stawkę maksymalną tego podatku. Obowiązująca w przyszłym roku kwota znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. W 2023 r. wysokość maksymalnej opłaty od psa została ustalona na poziomie 150, 93 zł i była ona wyższa o ponad 15 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2021 r. W 2024 r. opłata ta będzie jeszcze wyższa.

Wśród wielu podwyżek, które czekają na nas w 2024 roku, znalazła się również podwyżka podatku, który nakładany jest na właścicieli psów. Obwieszenie na rok 2024 pojawiło się już w Monitorze Polskim i wynika z niego, że od 1 stycznia nadchodzącego roku maksymalna stawka podatku od psa może wynieść 173,57 zł. To ponad 20 złote więcej aniżeli w 2023 r. – zauważa mec. Ostafi.

W jakim terminie trzeba zapłacić podatek od psa w 2024 r.?

O dokładnym terminie zapłaty podatku decyduje rada gminy w wydanej przez siebie uchwale. Informację na ten temat powinny znajdować się na stronie internetowej danego samorządu, więc warto tam zajrzeć i dokładnie sprawdzić do kiedy mamy czas na zapłacenie tej daniny.

Gdzie należy uiścić przyszłoroczny podatek od naszego pupila?

Opłatę za posiadanie czworonoga można uiścić:

  • w kasie danej gminy,
  • przelewem na konto organu,
  • u osoby wyznaczonej przez samorząd, czyli inkasenta.

Kto jest zwolniony od podatku od psa w 2024 r.?

Nie wszyscy posiadacze psów są zobowiązani do uiszczania tej opłaty. W 2024 r. daniny za czworonoga nie zapłacą:

  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania jednego psa),
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa),
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów),
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Warto także pamiętać, że niekiedy gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem. Informacji o wprowadzaniu dodatkowych zwolnień od podatku za czworonoga najlepsi szukać na stronie internetowej swojej gminy.