Pani Celinie skradziono wózek inwalidzki. – Sprawę od razu zgłosiłam na policję – mówi czytelniczka. – Nagranie z monitoringu pozwoliło ustalić sprawcę, którym okazał się mój sąsiad. Sąd skazał złodzieja na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, a ja miałam odzyskać równowartość wózka. Minęło kilka miesięcy i nadal nie otrzymałam pieniędzy. Co robić – pyta pani Celina
Z informacji podanej przez czytelniczkę wynika, że sąd nałożył na skazanego obowiązek naprawienia szkody. Zastosowanie takiego środka jest możliwe, gdy pokrzywdzony doznał uszczerbku finansowego. Trzeba wiedzieć, że każdy, kto poniósł szkodę wskutek przestępstwa, może złożyć wniosek o stosowną rekompensatę. Sąd jest zobowiązany uczynić zadość takiemu żądaniu.
Przestępstwo kradzieży grozi karą bezwarunkowego pozbawienia wolności. W tym przypadku wobec sprawcy zastosowano wyrok w zawieszeniu. Decyzja sądu oznacza, że jeśli skazany naruszy w okresie próby porządek prawny, może trafić do więzienia. Tak surowa kara dotyczy także przestępcy nierealizującego postanowień zawartych w wyroku.
Skoro sprawca zna tożsamość pokrzywdzonej, to nie ma przeszkód, aby wezwać go oficjalnie do naprawienia szkody.
W piśmie radzimy wskazać numer konta i oczekiwany termin zapłaty. Warto również przedstawić skazanemu konsekwencje niewywiązania się z obowiązku. A są one bardzo dotkliwe. Sąd może zarządzić wykonanie kary, nałożyć grzywnę lub nakazać wykonywanie prac społecznych. Należy również zagrozić wytoczeniem postępowania egzekucyjnego, którego koszty obciążą sprawcę kradzieży.
Jeśli skazany nie zareaguje, to trzeba będzie wytoczyć cięższe działa. Zawiadomienie sądu spowoduje wyznaczenie posiedzenia w sprawie wykonania kary. Jednocześnie czytelniczka powinna zorientować się, czy sprawca posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję Liczy się to, czy jest zatrudniony, posiada cenne ruchomości lub mieszkanie. Wówczas można myśleć o wizycie u komornika. W tym celu niezbędne będzie zgłoszenie się do sądu i uzyskanie klauzuli wykonalności na odpisie wyroku. ©?
Podstawa prawna
Art. 46 par. 1, art. 75 par. 2, art. 75a par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).