● Czy nie muszę już przekazywać fiskusowi sprawozdania
● Na jakim druku należy złożyć korektę za 2014 rok
● Czy korzystający z ulgi prorodzinnej nie muszą wypełniać i składać PIT/UZ
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz jestem wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych. W ramach swojej działalności ewidencjonuję przychody i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jednak dla spółek prowadzone są księgi rachunkowe. W poprzednich latach księgowe spółek przekazywały mi ich sprawozdania finansowe, które składałem do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem rocznym. W tym roku zauważyłem, że w PIT-36L nie ma już miejsca na wskazanie, ile sprawozdań składam do urzędu. Czy to oznacza, że już nie muszę przekazywać takich sprawozdań do urzędu skarbowego?
Reklama
W 2016 roku, tak jak w latach poprzednich, prawodawca nie pozbawia organów podatkowych dostępu do informacji, jakie zawierają sprawozdania finansowe sporządzane przez tych podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe. W dalszym ciągu osoby takie muszą przedkładać takie sprawozdania, i to z każdej działalności, jaką wykonują, a dla której sprawozdanie jest przygotowywane. Nowość, z jaką mamy do czynienia od zeznań i sprawozdań za 2015 rok, jest taka, że sprawozdania nie mają statusu załączników do zeznania rocznego, nie muszą być składane wraz z deklaracją w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklama
Obecnie podatnik może złożyć zeznanie, a sprawozdanie dostarczyć fiskusowi odrębnie. Pamiętać jednak trzeba, że musi ono być przekazane do urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania w podatku dochodowego (na razie interpretujemy to w ten sposób, że chodzi o termin do złożenia zeznania, czyli co do zasady 30 kwietnia – a w 2016 roku 2 maja – a nie o termin złożenia, czyli faktycznego przedłożenia do urzędu naszego zeznania podatkowego).
W związku z tym, że sprawozdania nie stanowią obecnie załącznika do zeznania podatkowego, minister finansów w ostatnich wersjach PIT-36 i PIT-36L zrezygnował z pozycji, w której uprzednio przekazywana była informacja o liczbie składanych sprawozdań (u czytelnika byłyby to dwa). ©?
Podstawa prawna
Art. 45 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2001).
W związku z tym, że w zeznaniu podatkowym za 2014 rok nie uwzględniłam pewnych przychodów i kosztów uzyskania, muszę skorygować zeznanie podatkowe za ten rok. Czy to prawda, że dokonując takiej korekty nie muszę składać uzasadnienia? Czy jeżeli nie złożę uzasadnienia, organ podatkowy może zażądać wyjaśnień, czy nie ma już takiego prawa? Na jakim druku PIT-36 powinnam złożyć korektę? Skoro obecnie składać ją będę w 2016 roku, to czy właściwa jest aktualna dla tego roku wersja PIT-36?
Od 2016 roku ustawodawca podatkowy nie oczekuje od podatników, by ci, korygując deklaracje podatkowe (w tym zeznanie w podatku dochodowym), składali do takiej korekty uzasadnienia. Oczywiście nie oznacza to, że podatnicy nie mają możliwości przybliżenia organowi powodów, dla których zdecydowali się na dokonanie modyfikacji złożonej uprzednio deklaracji. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w treści pytania, zachęcałbym czytelniczkę do złożenia uzasadnienia korekty. Gdyby zdecydowała się ona na takie uzasadnienie, wówczas posłuży się w tym celu formularzem ORD-ZU.
Zaznaczyć trzeba, że chociaż prawodawca podatkowy nie wymaga od podatników (płatników również) uzasadnienia korekty, to w każdym przypadku organ podatkowy może przeprowadzić czynności sprawdzające w celu weryfikacji zasadności korekty. Wówczas ponad wszelką wątpliwość podatniczka i tak będzie musiała uzasadnić dokonaną korektę.
Jednym słowem: obowiązku nie ma, ale w tym konkretnym przypadku warto załączyć do korekty uzasadnienie.
Jeżeli chodzi o formularz, którym winna posłużyć się podatniczka, dokonując korekty rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2014, wskazać należy na praktyczną zasadę, zgodnie z którą korekta winna być złożona na formularzu właściwym dla korygowanego okresu. Bez znaczenia zatem jest to, że obecnie funkcjonuje PIT-36 w wersji 22. Dotyczy on rozliczenia za rok 2015 i to pod warunkiem, że jest złożone po jego zakończeniu. Jeżeli chodzi o rok 2014, obowiązywała wersja 20 zeznania PIT-36, i taką właśnie powinna posłużyć się podatniczka.
Podstawa prawna
Art. 81, art. 274a par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2001).
Jestem matką czwórki dzieci. Pracujemy wraz z mężem w szkole, zatem nasze dochody nie są zbyt wysokie. W konsekwencji kwota ulgi na dzieci przekracza podatek dochodowy do zapłaty. W rozliczeniu za 2014 rok złożyłam wniosek do zwrot ulgi na dzieci w kwocie przekraczającej podatek. Obecnie szukałam odpowiedniego formularza, ale nie mogę go znaleźć. Czy to oznacza, że w tym roku ta część ulgi nam przepadnie?
Absolutnie nie. Istotnie, przy dokonywaniu rozliczenia podatkowego za rok 2015 nie posłużymy się formularzem PIT/UZ, który był składany wraz z zeznaniem za 2014 rok, gdy podatek wyliczony dla rodziców był wyższy niż przysługująca im ulga prorodzinna. Nie oznacza to jednak, że w tym roku taka nadwyżka ulgi podlegającej odliczeniu od podatku, lecz nieznajdująca pokrycia w podatku, przepada.
Uprawnienie do zwrotu takiej nadwyżki przysługuje rodzicom, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. To właśnie suma takich składek wyznacza limit zwrotu, który przysługuje rodzicom. Rodzice, którzy w ten sposób rozliczają ulgę prorodzinną, nie składają już za rok 2015 dodatkowej (uzupełniającej) informacji PIT/UZ. Ten formularz dotyczył wyłącznie rozliczenia za rok 2014 (to był pierwszy rok stosowania takiego zwrotu). Wprawdzie PIT/UZ nie ma aktualnie zastosowania, ale informacje dotyczące takiego sposobu rozliczenia ulgi prorodzinnej są przekazywane fiskusowi. Są one umieszczane w części H deklaracji PIT-37 lub odpowiednio w części K formularza PIT-36.
Jednym słowem czytelniczka i jej mąż nie muszą obawiać się, że utracą ulgę (w ramach limitu składek odprowadzanych do ZUS), ale muszą zastosować odpowiednie rozliczenie w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2001).
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).