Za datę wykonania usługi budowlanej lub jej części uważa się moment faktycznego zakończenia prac, czyli zgłoszenie do odbioru – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT na moment powstania obowiązku podatkowego wpływa data wykonania usług. Podmioty z branży budowlanej przez długi czas uważały, że jest to data podpisania protokołu odbioru usług. Oznaczałoby to jednak przesunięcie momentu zapłaty podatku. Dlatego fiskus się na to nie zgadzał.
W interpretacji ogólnej minister powołał się dodatkowo na wyroki (m.in. sygn. akt I SAIKr 708/15, I SAlOl 118/15, I SA/Bd 190/15, I SA/Wr 23 86/14, III SAlWa 1664/14). Sięgnął też do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (np. C-18/13) i stwierdził, że moment wykonania usług co do zasady nie może zostać określony przez spełnienie formalności, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zwłoka powodowałaby bowiem, że podatek stałby się wymagalny z opóźnieniem.
Dlatego, jak wyjaśnił, jeżeli umowa przewiduje jednorazowe przekazanie całości wykonanych usług, to decyduje moment zgłoszenia ich nabywcy do odbioru. Analogicznie zasady dotyczą usług przyjmowanych częściowo, tj. gdy umowa przewiduje cykliczne zapłaty po wykonaniu ich części usługi. W tym przypadku zastosowanie ma art. 19a ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym tego typu usługę uznaje się za wykonaną w przypadku zrealizowania jej części, dla której określono zapłatę. Minister wyjaśnił przy tym, że sformułowanie „określono zapłatę” nie oznacza, że kwota musi być znana (określona) z góry, przed wykonaniem usługi.
Minister wyjaśnił też, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, gdy umowa przewiduje płatności ciągłe, niezależne od wykonania etapów usługi (art. 19a ust. 3 ustawy). Przypomniał, że w przypadku usługi o charakterze ciągłym za moment wykonania uznaje się upływ każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. Jeśli usługa jest świadczona w sposób ciągły dłużej niż rok, a w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, to uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Minister podkreślił, że zasad tych nie stosuje się, jeżeli można wyodrębnić poszczególne czynności składające się na usługę budowlaną.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8 101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.