Zawarcie bezpłatnej umowy użyczenia konta bankowego i przechowania pieniędzy bez prawa do rozporządzania tymi środkami przez przechowującego to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, której ojciec (84 lata) mieszka na stałe w Niemczech, ale na pewien czas przyjechał do Polski. Przywiózł ze sobą 45,7 tys. euro w gotówce. Chciał założyć w Polsce konto walutowe w banku i wpłacić na nie te pieniądze.

W banku okazało się jednak, że potrzebne są do tego adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Mężczyzna ich nie miał, dlatego konto założyła córka i na nie zostały wpłacone pieniądze ojca.

Kobieta podkreśliła, że nie korzystała z tego rachunku. Raz tylko wypłaciła 15 tys. euro, ale na wyraźne polecenie ojca, któremu od razu przekazała te pieniądze.

Nabrała jednak obawy, czy urząd skarbowy nie uzna, że oboje z ojcem zawarli umowę depozytu nieprawidłowego. Taka umowa jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o PCC. Stawka podatku wynosi 0,5 proc. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Kobieta złożyła więc wniosek o interpretację, czy bezpłatna umowa użyczenia konta i przechowania pieniędzy jest zwykłą umową przechowania, która nie podlega opodatkowaniu PCC.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że doszło jedynie do zawarcia umowy przechowania pieniędzy oraz bezpłatnego użyczenia konta. Wyjaśnił, że „depozyt nieprawidłowy ma miejsce wtedy, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku”.

Organ podkreślił, że aby można było mówić o depozycie nieprawidłowym, konieczne jest upoważnienie dla przechowawcy do rozporządzania pieniędzmi oddanymi na przechowanie. Samo oddanie pieniędzy na przechowanie „nie tworzy jeszcze stosunku depozytu nieprawidłowego z prawem rozporządzania nimi” – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dlatego stwierdził, że czynności, o których mowa we wniosku o interpretację, są bez PCC, jeżeli faktycznie nie nastąpiły w ramach:

  • wykonania umowy depozytu nieprawidłowego (córka nie była uprawniona do rozporządzania pieniędzmi bez polecenia ojca i faktycznie nimi nie rozporządzała) ani
  • umowy pożyczki (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC), ani
  • umowy darowizny (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o PCC).©℗