W 2024 r. mniej przedsiębiorców skorzysta z podatkowych uproszczeń. To skutek spadku średniego kursu euro.

Do przeliczania limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Dlatego do przeliczania na 2024 r. limitów podanych w przepisach w euro stosuje się kurs ogłoszony 2 października 2023 r. Tego dnia wynosił on 4,6091 zł za euro.

Rozliczenia kwartalne VAT

Przypomnijmy, że na skutek nowelizacji zwanej potocznie SLIM VAT 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) od 1 lipca 2023 r. z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrósł limit przychodów dla małego podatnika w VAT. To oznacza, że małym podatnikiem VAT w 2024 r. będzie ten podatnik, którego sprzedaż w 2023 r. nie przekroczy 9 218 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł).

Dla porównania – w II półroczu br. ten limit wynosił 9 654 000 zł, a w pierwszym – 5 793 000 zł (wówczas limit wynosił 1,2 mln euro).

Wzrost nie dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów, bo dla nich ustawa o VAT przewiduje inny pułap – 45 tys. euro. Oznacza to, że w 2024 r. tacy przedsiębiorcy będą uznawani za małych, jeżeli kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy 207 tys. zł (w 2023 r. limit ten wynosi 217 tys. zł).

Po tym samym kursie przeliczana jest wartość sprzedaży w spółkach stosujących ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), jeżeli chcą one kwartalnie rozliczać VAT. Przypomnijmy, że taka możliwość dotyczy wyłącznie podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 4 mln euro. To oznacza, że w 2024 r. kwartalnie będą mogli rozliczać się z VAT również podatnicy estońskiego CIT, których wartość sprzedaży w 2023 r. nie przekroczy 18 436 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 19 309 000 zł.

Mały podatnik PIT, CIT

Limit dla małych podatników w PIT i CIT to natomiast 2 mln euro i przelicza się go na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

To oznacza, że limit przychodów uzyskanych w 2023 r. decydujący o statusie małego podatnika w 2024 r. będzie wynosił 9 218 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). W tym roku wynosi on 9 654 000 zł.

9-proc. CIT

Status małego podatnika decyduje także o możliwości stosowania 9-proc. stawki CIT. Jest to jednak tylko jeden z warunków. Oprócz tego trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Ich limit wynosi 2 mln euro. W 2024 r. CIT według stawki 9 proc. będą więc mogli płacić podatnicy, których:

  • przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października br.),
  • bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale po kursie z 2 stycznia 2024 r.).

Jednorazowa amortyzacja

Status małego podatnika w PIT i CIT umożliwia korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Obecnie taka opcja nie ma aż tak dużego znaczenia, bo wszyscy przedsiębiorcy (nie tylko mali i rozpoczynający biznes) mogą korzystać z innej metody jednorazowej amortyzacji – do kwoty 100 tys. zł rocznie. To drugie rozwiązanie nie stanowi pomocy de minimis (w odróżnieniu od jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro). Dotyczy jednak tylko fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. kotły grzewcze, maszyny, urządzenia), a więc np. bez samochodów ciężarowych.

Podatnik, który chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro rocznie, musi mieć status małego podatnika lub rozpocząć w danym roku działalność gospodarczą. Dla 2024 r. wspomniany próg 50 tys. euro będzie wynosić 230 tys. zł (obecnie 241 tys. zł).

Księgi rachunkowe

Taki sam limit jak dla małego podatnika w podatkach dochodowych jest dla ksiąg rachunkowych. Dotyczy on osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. Również w tym przypadku limit wynosi 2 mln euro, kwota po przeliczeniu nie podlega jednak zaokrągleniu.

W 2024 r. nie trzeba więc będzie prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli przychody w 2023 r. nie przekroczą 9 218 200 zł (kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł). Limit będzie więc niższy o 436,2 tys. zł niż ten obowiązujący dla 2023 r. (wynosi on 9 654 400 zł).

Dla celów ryczałtu

Limit 2 mln euro dotyczy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2024 r. ten sposób rozliczeń będą mogli stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2023 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 218 200 zł (w tym wypadku również kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł). Obecnie wynosi on 9 654 400 zł. W spółkach cywilnych i jawnych brane są pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie.

Limit dla ryczałtowców, którzy chcą korzystać z kwartalnego rozliczenia, wynosi 200 tys. euro. To oznacza, że w 2024 r. raz na kwartał będą mogli się rozliczać z fiskusem podatnicy, których przychody w 2023 r. nie będą wyższe niż 921 820 zł (obecnie limit ten wynosi 965 440 zł). ©℗

Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń

Rodzaj limitu 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r.
Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro) 9 030 600 9 188 200 9 654 400 9 218 200
Status małego podatnika w PIT i w CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro) 9 031 000 9 188 000 9 654 000 9 218 000
Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (do 50 tys. euro) 226 000 230 000 241 000 230 000
Status małego podatnika w VAT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 2 mln euro, a przed 1 lipca 2023 r. – 1,2 mln euro) 5 418 000 5 513 000 5 793 0009 654 000 9 218 000
Limit dla kwartalnych rozliczeń VAT przez spółki stosujące estoński CIT (wartość sprzedaży z poprzedniego roku do 4 mln euro) X 18 376 000 19 309 000 18 436 000
Status małego podatnika w VAT dla przedsiębiorstw prowizyjnych, np. maklerskich (kwota otrzymanych prowizji lub innego wynagrodzenia do 45 tys. euro) 203 000 207 000 217 000 207 000
Przychody ryczałtowców z poprzedniego roku (do 2 mln euro) 9 030 600 9 188 200 9 654 400 9 218 200
Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (do 200 tys. euro) 903 060 918 820 965 440 921 820