Spółka z o.o. może odliczyć od przychodu koszty usług zarządzania, świadczonych na jej rzecz przez zleceniobiorców będących zarazem jej udziałowcami i członkami jej zarządu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodził się ze spółką, że w takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy CIT. Przepis ten nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących spółki.

Spytała o to spółka z branży deweloperskiej, w której nowi udziałowcy, a zarazem członkowie jej zarządu, mieliby wykonywać na jej rzecz, lecz na podstawie umowy zlecenia, usługi:

  • doradztwa w przedmiocie zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w odniesieniu do ogólnego funkcjonowania spółki, w tym wyboru i przeprowadzania inwestycji budowlanych, jak i w kwestii zarządzania finansami, oraz
  • marketingowe i administracyjne (w tym prowadzenie biura sprzedaży, ogólna administracja biura spółki).

Spółka podkreśliła, że nie zawrze z wykonawcami tych usług umowy o charakterze kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani żadnej innej o podobnym charakterze. Zleceniobiorcy będą wykonywać swoje świadczenia w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej jako czynni podatnicy VAT.

Będą oni świadczyć swoje usługi osobiście, biorąc na siebie pełne ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność, również wobec osób trzecich. Nie będą podlegać niczyjemu nadzorowi, także ze strony spółki.

Dostawaliby wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez siebie faktury. Będzie się na nie składać wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe, od sukcesu. Spółka zapewniła, że oba elementy będą na poziomie rynkowym i w żadnym wypadku będą zależne od jej ostatecznego wyniku finansowego.

Spółka uważała, że będzie mogła zaliczać te wydatki do kosztów uzyskania przychodu, a na potwierdzenie przywołała inną interpretację dyrektora KIS – z 22 listopada 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010. 94.2022.2.SP).

Była też zdania, że nie będą to wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT. Argumentowała, że przepis ten odnosi się jedynie do wydatków na świadczenia realizowane na rzecz wspólnika wyłącznie wtedy, gdy działa on w stosunku do spółki w charakterze członka organu stanowiącego (np. pokrycie kosztów wyżywienia, podróży, zakwaterowania itp.). Nie ma on natomiast zastosowania, gdy wydatek jest co prawda ponoszony na rzecz członka organu stanowiącego, ale w ramach wynagrodzenia za świadczone przez niego na rzecz spółki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dyrektor KIS potwierdził, że spółka może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi przez zleceniobiorców będących zarazem jej udziałowcami i członkami zarządu. Nie będą one bowiem ponoszone ze względu na to, że zleceniobiorcy są udziałowcami, tylko dlatego, że świadczą oni usługi jako odrębne podmioty gospodarcze, a wydatki spółki na ten cel mają związek z jej przychodami. ©℗