Grunty rolne, na których są zlokalizowane wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne, nie są co do zasady opodatkowane podatkiem rolnym, tylko podatkiem od nieruchomości – wyjaśnił wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802.

Nie wykluczył częściowego opodatkowania takiego gruntu podatkiem rolnym – ale tylko w części niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. – Weryfikacja prawidłowości opodatkowania pozostaje w gestii samorządowych organów podatkowych – podkreślił wiceminister.

Posłowie zgłaszający interpelację mieli wątpliwości, czy podatek od nieruchomości jest należny od całego terenu farmy fotowoltaicznej, łącznie z pasami zieleni dookoła rzędów paneli słonecznych, nawet gdy pasy zieleni pozostają terenem biologicznie czynnym.

W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dotyczy to zarówno powierzchni gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak i infrastruktury towarzyszącej oraz pasów zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi, w szczególności gdy te wolne przestrzenie wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lub są niezbędne dla zapewnienia obsługi poszczególnych elementów farmy.

Wiceminister podkreślił, że kluczowe znaczenie ma tu pojęcie „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości jest także od użytków rolnych i lasów „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Wiceminister wskazał, że zgodnie z orzecznictwem NSA należy przez to rozumieć wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie, które prowadzą do osiągnięcia konkretnego rezultatu (celu) związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przesłanki tej nie wynika zarazem, aby na tych gruntach nie mogła być prowadzona inna działalność, o ile pozwala na to specyfika realizowanej działalności gospodarczej. Jednak możliwość prowadzenia działalności rolniczej w ograniczonym zakresie nie ma wpływu na uznanie nieruchomości za „zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej” – zaznaczył wiceminister.

Dodał, powołując się również na orzecznictwo sądów, że nie zmienia tego możliwość pobierania pożytków (np. zbioru siana) na gruncie zajętym na elektrownię fotowoltaiczną. Są to bowiem działania uboczne, bez wpływu na opodatkowanie gruntów podatkiem od nieruchomości, jeżeli tylko te są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i jest to zasadniczy cel ich wykorzystywania (wyrok NSA z 14 września 2022 r., sygn. akt II FSK 607/22).

Jeżeli natomiast nieruchomość rolna jest wykorzystywana tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w tej części (prawomocny wyrok WSA w Lublinie z 23 sierpnia 2017 r., sygn. I SA/Lu 579/17). ©℗