Dokładnie 15 września mija termin zapłaty podatku od nieruchomości za 2023 rok. Kto nie zapłaci w terminie może spodziewać się naliczenia odsetek od zaległości a w skrajnych przypadkach i kary. Ile wynosi podatek od nieruchomości, kto go nalicza i kto musi zapłacić? O tym w tekście.

Podatek od nieruchomości. Jakie raty i terminy?

Właściciele mieszkań i domów, mają możliwość opłacania podatku od nieruchomości w czterech ratach. Do 15 września upływa termin na uregulowanie trzeciej transzy za rok 2023. Ostatnią należy uiścić do 15 listopada.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy również mają opcję rozłożenia opłaty podatku od nieruchomości na raty, jednak dokonują tego do 15 dnia każdego miesiąca, co łącznie daje 12 rat. W wyniku tego, do 15 września opłacą już dziewiątą ratę za rok 2023.

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa danina, którą pobierają samorządy. Pieniądze wpłacone na rzecz podatku stanowią jedno z największych źródeł dochodów własnych budżetu gmin.

Jak wyliczyć podatek od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest nie tylko od powierzchni posiadanej własności, ale też od stawki, która obowiązuje w danej gminie.

Podatek od nieruchomości obliczany jest poprzez przemnożenie aktualnej jego stawki przez podstawę opodatkowania. Taka podstawą może być powierzchnia gruntu lub powierzchnia użytkowa budynku lub jego części.

Kto musi płacić Podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest opodatkowaniem, które nakłada się na właścicieli nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, działki, budynki komercyjne, czy gruntów. Osoby, które muszą płacić podatek od nieruchomości to:

  • właściciele mieszkań i domów: osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości mieszkalnych lub rekreacyjnych, zwykle są zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości na podstawie wartości swojej nieruchomości.
  • firmy i przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które posiadają nieruchomości komercyjne, również są zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości na podstawie wartości tych nieruchomości.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych dotyczy niemal wyłącznie właścicieli gruntów i budynków wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub produkcji rolnej (np. do uprawy roślin w szklarniach czy prowadzenia pasiek), a także działalności rybackiej lub leśnej.

Podatek od nieruchomości. Co nie podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

  • budynki gospodarcze lub ich części, które: - wykorzystywane są do działalności leśnej lub rybackiej, - tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej, - przeznaczone są na specjalną produkcję rolną (tj. uprawa w szklarniach, prowadzenie pasiek czy hodowla i chów zwierząt futerkowych).
  • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujesz je i konserwujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
  • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione;
  • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniasz co najmniej jeden z tych warunków: - jesteś w wieku emerytalnym, - jesteś inwalidą I albo II grupy, - jesteś osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji,
  • grunty, altany oraz budynki położone w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Oprócz tego każda gmina może wprowadzić własne, dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Kara za niezapłacenie podatku od nieruchomości w terminie

Kary za płacenie podatku od nieruchomości po terminie to przede wszystkim konieczność uregulowania odsetek. Obowiązująca stopa procentowa w 2023 roku to 16,5 proc. Odsetki liczy się od pierwszego dnia po terminie do dnia, kiedy pieniądze wpłyną na konto gminy.

Aby obliczyć odsetki za niezapłacony podatek można skorzystać z kalkulatora odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, dostępnego na gov.pl.

Brak opłaty w terminie przez organ skarbowy może zostać potraktowany jako uchylanie się od podatku. Kara za niezapłacony podatek od nieruchomości wyliczana w tej sytuacji jest indywidualnie W sytuacji, kiedy właściciele nieruchomości naraża podatek na uszczuplanie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie.

Niezapłacony podatek od nieruchomości w przypadku grzywny za wykroczenia skarbowe to minimum 360 zł. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w par. 1 wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.