Przy zwrocie wprowadzonych na rynek napojów można dokonać pomniejszenia należnej opłaty cukrowej o opłatę naliczoną od zwróconych towarów. Jeśli napoje nie weszły na rynek, trzeba wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Konieczność zamieszczenia w informacji korygującej danych o partii towaru wynika wprost z ustawy – orzekł NSA.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się dystrybucją produkowanych przez siebie bezalkoholowych piw smakowych, które podlegają opłacie cukrowej na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). W tej działalności zdarzają się sytuacje, gdy konieczne jest wystawienie faktury korygującej do faktur sprzedażowych.

Trzeba tak postąpić, kiedy towary są wycofywane, zwracane lub nie zostały dostarczone. Może do tego dojść w związku z wycofaniem napojów z rynku (np. wskutek niespełniania norm), zwróceniem napojów (np. po reklamacji) albo niezrealizowaniem dostawy (mimo uwzględnienia napojów w fakturze nie zostają one faktycznie dostarczone nabywcy). W rezultacie mamy do czynienia z odwróceniem sprzedaży, co dokumentuje się fakturą korygującą.

Sporne numery partii

W sprawie, którą rozstrzygał NSA, spółka zarówno w fakturach sprzedażowych, jak i korygujących nie ujmowała numerów partii napojów. Faktura korygująca odnosiła się do ilości piwa oraz jego wartości.

Firma wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zadając mu dwa pytania:

1. Czy w sytuacji powodującej konieczność wystawienia faktury korygującej w stosunku do faktury sprzedażowej w związku z wycofaniem, zwrotem lub niedostarczeniem na rynek napojów podlegających opłacie cukrowej spółka jest uprawniona do pomniejszenia kwoty opłaty cukrowej bez konieczności podawania numerów partii napojów w informacji z art. 12g ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, jeżeli numery partii nie są zawarte na fakturze?

2. Czy w stanie faktycznym przedstawionym w pkt 1 spółka jest uprawniona do pomniejszenia kwoty należnej opłaty cukrowej w bieżącym okresie, czyli w okresie, w którym faktura korygująca została wystawiona w związku ze wspomnianymi wyżej zdarzeniami (bez konieczności cofania się do okresu, w którym wystąpiło zaraportowanie wprowadzenia na rynek napojów), bez względu na to, czy faktura korygująca była wystawiona:

a) w tym samym miesiącu, co wprowadzenie na rynek, czy

b) w miesiącach późniejszych?

Zdaniem spółki jest ona uprawniona do pomniejszenia opłaty cukrowej bez konieczności podawania numeru partii napojów. Może to zrobić w bieżącym okresie, czyli tym, w którym faktura korygująca została wystawiona.

Decyduje moment zwrotu

Dyrektor KIS w interpretacji z 21 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDSB1-1.4019. 191.2021.2.MF) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem w przypadku niedostarczenia napojów do kontrahenta spółka, aby mieć możliwość pomniejszenia należnej kwoty opłaty cukrowej, musi w informacji podać numer partii napojów oraz moment pomniejszenia opłaty.

Natomiast gdy dochodzi do zwrotu lub wycofania napojów, moment pomniejszenia opłaty ma się odnosić do okresu, kiedy nastąpił zwrot napojów, a nie daty wystawienia faktury korygującej.

Spółka wniosła skargę na tę interpretację do WSA w Poznaniu, jednak ten wyrokiem z 31 stycznia 2023 r. (sygn. akt I SA/Po 460/22) ją oddalił. Wskazał, że należy wyodrębnić dwie sytuacje: 1) niedostarczenie napojów do kontrahenta, 2) zwrot i wycofanie napojów.

W sytuacji pierwszej (niezrealizowanie dostawy) – gdy jest złożona informacja o opłacie od środków spożywczych i odprowadzono ją od wszystkich napojów objętych pierwotną fakturą, a następnie wystawiono fakturę korygującą – zachowane jest prawo do złożenia korekty informacji na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Korekta powinna zostać złożona za okres, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące korektę (czyli ten, w którym złożono błędnie wypełnioną informację).

W sytuacji drugiej (zwrot lub wycofanie napojów) zastosowanie znajdą art. 12f ust. 8 i art. 12g ust. 2 pkt 5a ustawy o zdrowiu publicznym. Przewidziano tam możliwość pomniejszenia należnej opłaty cukrowej o kwotę opłaty naliczonej od zwróconych napojów. Rozliczenia należy dokonać za okres, w którym nastąpił zwrot.

Sąd poznański przyjął, że spółka jest zobowiązana do podania w informacji numerów partii towarów, których dotyczy faktura. Obejmuje to także fakturę korygującą, ponieważ ustawodawca nie rozróżnił faktury pierwotnej od korygującej. W opinii sądu przepisy ustawy o zdrowiu publicznym w sposób konkretny wskazują elementy, które ma zawierać informacja składana przez podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty cukrowej.

Spółka wniosła skargę kasacyjną od orzeczenia WSA w Poznaniu, lecz NSA wyrokiem z 5 września 2023 r. (sygn. akt III FSK 659/23) ją oddalił. Jego zdaniem sąd I instancji prawidłowo dokonał podziału sytuacji objętych wnioskiem o interpretację na dwie grupy: niezrealizowane dostawy oraz wycofanie lub zwrot napojów.

Jeśli nie dochodzi do dostarczenia towaru odbiorcy i napoje nie są wprowadzane na rynek, to nie można stosować przepisów dotyczących napojów zwracanych. Przepisy ustawy o zdrowiu publicznym, dotyczące opłaty od środków spożywczych, można stosować wtedy, gdy dojdzie najpierw do sprzedania napojów, a następnie wskutek ich wycofania z rynku lub zwrotu przez nabywcę towar powraca do sprzedawcy.

W przypadku niezrealizowania dostawy, aby otrzymać zwrot opłaty cukrowej uiszczonej w związku z zadeklarowaniem sprzedaży, spółka ma prawo do korekty, ale na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Wraz z korektą informacji należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Określając moment rozliczenia takiej korekty, trzeba wziąć pod uwagę przyczyny, które skutkowały koniecznością jej dokonania. Dlatego właściwy jest okres, w którym nastąpiło złożenie błędnie wypełnionej informacji.

Gdy napoje wracają z rynku do sprzedawcy, można pomniejszyć opłatę należną o kwotę opłaty naliczonej od zwróconych napojów. Pomniejszenia należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nastąpił zwrot napojów. Ustawa o zdrowiu publicznym wiąże pomniejszenie kwoty opłaty ze zwrotem napojów, a nie z wystawieniem faktury korygującej.

Ustawa każe podać dane

Według NSA przepisy ustawy o zdrowiu publicznym wyraźnie określają dane, które powinna zawierać informacja dotycząca opłaty cukrowej. Wśród nich znajdują się numery partii towaru, jeśli nie zostały podane na fakturze.

– Nie można się zgodzić z zarzutami spółki, że art. 12g ust. 2 pkt 7 lit. d ustawy o zdrowiu publicznym odnosi się wyłącznie do informacji dotyczącej opłaty należnej. Ten przepis dotyczy także opłaty naliczonej od napojów zwróconych – stwierdził sędzia Jacek Pruszyński.

NSA stwierdził, że organ interpretacyjny nie odmówił spółce odliczenia opłaty cukrowej. ©℗

orzecznictwo