Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia z 29 sierpnia 2023 r. Instruuje w nich, jak rozliczyć PIT od świadczeń wypłacanych doradcom i ekspertom, wysyłanym do innych krajów w ramach programu twinningowego.

Przypomnijmy, że chodzi o program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej, skierowany do administracji publicznej. W jego ramach instytucje publiczne krajów członkowskich udzielają pomocy administracjom państw niebędących członkami UE oraz państw nowo przyjętych do UE.

W objaśnieniach MF pokazuje, jak instytucje polskiej administracji mają rozliczyć podatek od świadczeń płaconych osobom fizycznym uczestniczącym w takim programie. Instytucje – jako partnerzy pomocy – angażują na potrzeby programu doradców tzw. długoterminowych (resident twinning advisor – RTA) oraz krótkoterminowych (short term advisor – STA). W objaśnieniach wskazano, że ponieważ co do zasady RTA (polski rezydent) wykonuje pracę na terytorium kraju beneficjenta przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym, to wypłacane mu świadczenia są opodatkowane w tamtym państwie. W Polsce są one rozliczane z uwzględnieniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania, wynikającej z między narodowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO).

W takiej sytuacji polski płatnik nie pobiera zaliczek na PIT. Jednak podatnik (RTA) może złożyć pracodawcy wniosek o pobieranie zaliczek na podatek, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT (tzw. metody proporcjonalnego zaliczenia). Resort pokazuje to na przykładzie RTA, polskiego rezydenta podatkowego, który został oddelegowany do pracy na terytorium Mołdawii.

MF wyjaśnia, że jako metodę unikania podwójnego opodatkowania polsko-mołdawska UPO przewiduje zastosowanie proporcjonalnego odliczenia. Pracownik w rocznym zeznaniu podatkowym będzie więc zobowiązany do rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Mołdawii. Podatek zapłacony w tym państwie będzie podlegał proporcjonalnemu odliczeniu od podatku polskiego.

– Wiedząc o konieczności rozliczenia tych dochodów w Polsce, RTA może złożyć pracodawcy wniosek o kontynuowanie pobierania zaliczek na podatek dochodowy w naszym kraju, w wysokości uwzględniającej zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia – wyjaśnia resort.

MF wyjaśnił też, jak rozliczyć świadczenia, które są w Polsce zwolnione z PIT. Zgodnie z ustawą o PIT podatku nie płaci się np. od kwot otrzymanych przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. Resort na przykładach pokazuje, jak je zastosować w przypadku RTA (patrz: przykład).

Inaczej jest w przypadku STA. Ich misje nie mogą trwać dłużej niż 29 dni kalendarzowych (czyli mniej niż 183 dni). Dlatego dochody takich ekspertów (jako polskich rezydentów) podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce.

Przykład

RTA w związku z przeprowadzką do kraju beneficjenta, czyli Mołdawii, opłacił koszty tej przeprowadzki i otrzymał zwrot w wysokości udokumentowanej fakturą firmy zajmującej się przeprowadzkami. W czasie świadczenia pracy na etacie w Mołdawii RTA pozostał polskim rezydentem podatkowym.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że otrzymany zwrot będzie przychodem z umowy o pracę, jednak objętym zwolnieniem podatkowym, do wysokości 200 proc. wynagrodzenia należnego RTA za miesiąc, w którym przeniósł się do Mołdawii. Zatem jeśli ten zwrot nie przekroczy limitu, to będzie w całości zwolniony od podatku. W przeciwnym przypadku nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce (na zasadach przewidzianych w UPO zawartej między Polską a Mołdawią), chyba że będzie miało do niej zastosowanie inne ze zwolnień podatkowych.©℗