W przepisach o cenach transferowych nie znajdziemy odniesienia do podatników ryczałtu od dochodów spółek, dlatego odpowiedzi należy szukać w interpretacjach podatkowych oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.

Tuż po wejściu w życie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek (estońskim CIT) pojawiło się pytanie, czy podatnicy, którzy zdecydują się na tę formę rozliczeń z fiskusem, podlegają przepisom o obowiązkach z zakresu cen transferowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do tej kwestii w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.132.2022.1.ANK). Stwierdził, że brak odwołania do przepisów o cenach transferowych w rozdziale ustawy o CIT regulującym instytucję estońskiego CIT nie uprawnia do wniosku, że podatnicy estońskiego CIT nie są objęci przepisami o cenach transferowych.

Podobne stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów w „Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek” z 23 grudnia 2021 r. Wyjaśniło w nim, że art. 28h ustawy o CIT, wykluczający zastosowanie określonych przepisów w związku z ustalaniem podstawy opodatkowania na potrzeby estońskiego CIT, nie wyłącza stosowania innych przepisów tej ustawy, w tym m.in. z zakresu cen transferowych. Nie ma więc podstaw do wysnuwania wniosków o ich niestosowaniu.

Kolejną kwestią wzbudzającą wątpliwości jest korzystanie przez podatników estońskiego CIT ze zwolnienia dla tzw. transakcji krajowych określonego w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT. Jednym z warunków tego zwolnienia jest nieponiesienie straty podatkowej przez podmioty powiązane zawierające transakcję kontrolowaną. Problem polega na tym, że podatnicy estońskiego CIT nie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, a tym samym nie mogą ustalić wyniku podatkowego i zweryfikować, czy ponieśli podatkową stratę. Rozwiązanie znajdujemy w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS oraz odpowiedzi na interpelację poselską.

W interpretacji z 22 marca 2023 r. (0114-KDIP2-2.4010. 309.2022.1.AP) dyrektor KIS wskazał, że w celu ustalenia wyniku podatkowego u podatników estońskiego CIT na potrzeby przepisów o cenach transferowych należy zastosować definicję zysku (straty) netto z art. 28c pkt 4 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że pojęcie wyniku podatkowego należy rozumieć jako zysk lub stratę netto ustalane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przywołał też fragment odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską z 27 lutego 2023 r. (DD8.054.2.2023), w której zostało wyrażone analogiczne stanowisko. Ministerstwo uzasadniło je m.in. obowiązkiem informacyjnym, który należy zrealizować przed przejściem na estoński CIT. Przyszli podatnicy estońskiego CIT są zobowiązani do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w której wykazują różnice pomiędzy przychodami a kosztami w ujęciu podatkowym i rachunkowym. Niezwykle istotny jest w tym kontekście „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”, z którego wynika, że efektem złożenia tej informacji jest ujednolicenie rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych – przychody i koszty dla celów rachunkowych stają się kategoriami podatkowymi. Zatem w celu sprawdzenia możliwości zastosowania art. 11n pkt 1 ustawy o CIT jest uzasadnione uwzględnienie jako wyniku podatkowego wyniku ustalanego zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Takie podejście wydaje się racjonalne, ale należy pamiętać, że ani interpretacja indywidualna, ani odpowiedź MF na interpelację poselską nie chroni ogółu podatników. Dlatego warto rozważyć złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie miała moc ochronną dla wnioskodawcy. ©℗