W materiale pomocniczym umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w kodzie 73 wymieniony jest projekt: „Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia”. Jakiego typu zajęcia mają być ujmowane jako te „zmniejszające dysproporcje” w osiągnięciach edukacyjnych uczniów?W obszarze XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w kodzie 73. Dotyczy on działań na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym. Ujmuje się w nim wydatki ponoszone m.in. na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Chodzi o następujące rodzaje zajęć w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów:
● dydaktyczno-wyrównawcze: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu podstawowej wiedzy (takiej jak: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne itp.), logopedyczne, wyrównawcze dla klas I–III, język polski, matematyka, przyroda, informatyka, gimnastyka korekcyjna, biologia, chemia, geografia, język angielski, język niemiecki itp.,
● doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna: kurs szybkiego czytania/rozumienia tekstu, zajęcia socjoterapeutyczne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych,
● zajęcia pozaszkolne – koła zainteresowań: muzyczne, rękodzieło artystyczne, teatralne, taneczne, plastyczne, filmowe, dziennikarskie, historyczne, sportowe, ekologiczne, z zakresu przedsiębiorczości, chór szkolny, kabaret szkolny, zajęcia recytatorskie, zespół tańca ludowego,
● rozwój kompetencji kluczowych – zajęcia: informatyczne, językowe, nauki przyrodniczo-matematyczne,
● doradztwo zawodowe: zajęcia z doradcą,
● dodatkowe, bezpłatne zajęcia z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego itp.
Zajęcia te mają być nieobowiązkowe i bezpłatne dla uczniów.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).