Od 1 marca zmieniła się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON.
Dziennik Gazeta Prawna
Jednostki zobowiązane do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ewidencjonują naliczone składki, a także miesięczne wpłaty dokonywane na rachunek funduszu. Rozrachunki z PFRON z tytułu obowiązkowych wpłat to rozrachunki publicznoprawne. Operacje te ewidencjonuje się na kontach rozrachunków za pośrednictwem konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania z tytułu PFRON. Z kolei po stronie Wn ujmuje się zmniejszenie tego zobowiązania (korektę), a także jego zapłatę na rachunek PFRON. Można także utworzyć konto analityczne. Wtedy takie konto można nazwać np. rozrachunki z PFRON.
Przypominamy, że zgodnie z art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Ewidencja księgowa wpłat dokonywanych na PFRON powinna przebiegać następująco:
1) Naliczenie składki na fundusz: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON).
2) Wpłata miesięcznej składki na rachunek PFRON: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON), strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy. ©?
Tabela. Wysokość od 1 marca 2016 r.

SCHEMAT
Ewidencja księgowa dokonywanych wpła
Objaśnienia:
1) Naliczenie składki na fundusz: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON).
2) Wpłata miesięcznej składki na rachunek PFRON: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON), strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.
Podstawa prawna
Art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).