18 lutego 2016 r. Omega sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) udzieliła kontrahentowi 5-proc. rabatu w stosunku do dostawy towarów dokonanej w grudniu 2015 r. Rokiem podatkowym spółki Omega jest rok kalendarzowy. Kiedy spółka Omega powinna skorygować przychody?
Od 1 stycznia 2016 r. stosownie do art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Zatem z tytułu udzielenia wskazanego rabatu spółka Omega powinna pomniejszyć przychody w dacie wystawienia faktury korygującej, tj. 18 lutego 2016 r.
Jednak jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury inny dokument potwierdzający przyczyny korekty, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, to stosownie do art. 12 ust. 3k ustawy o CIT, podatnik jest zobowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.
Uwaga: Przepisów art. 12 ust. 3j i 3k ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu (zob. art. 12 ust. 3l ustawy o CIT).

WAŻNE

Nie ma znaczenia, że korygowany przychód powstał przed 1 stycznia 2016 r., od kiedy obowiązuje art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, gdyż na mocy przepisu przejściowego nowe zasady korygowania przychodu, kiedy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, stosuje się także do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r. (art. 11 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów)

PRZYKŁAD

Za luty
Załóżmy, że kwota udzielonego rabatu udokumentowana fakturą korygującą z 18 lutego 2016 r. wyniosła 50 000 zł netto, a przychody spółki Omega w lutym 2016 r. wyniosły:
– wariant I: 120 000 zł – spółka Omega powinna obniżyć przychody o 50 000 zł, zatem wyniosą one po korekcie 70 000 zł,
– wariant II: 20 000 zł – spółka Omega powinna obniżyć przychody o 50 000 zł, zatem wyniosą one po korekcie 0 zł; kwota, która nie pomniejszy przychodów, tj. 30 000 zł powiększy koszty uzyskania przychodów spółki Omega w lutym 2016 r.,
– wariant III: 0 zł – spółka Omega nie obniży przychodów, gdyż one nie wystąpiły; kwota, która nie pomniejszy przychodów, tj. 50 000 zł powiększy koszty uzyskania przychodów spółki Omega w lutym 2016 r.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595).
SPROSTOWANIE
Do tekstu „Kiedy korygujemy przychód i VAT z tytułu udzielenia rabatu”, opublikowanego 15 lutego 2016 r., wkradł się błąd. W przedstawionym w tekście stanie faktycznym spółka Alfa od 1 stycznia 2016 r. pomniejsza przychód z tytułu udzielenia rabatu w dacie wystawienia faktury, tj. 7 stycznia 2016 r., stosownie do art. 12 ust. 3j ustawy o CIT. Jeżeli w styczniu 2016 r. spółka Alfa nie osiągnęłaby przychodu lub osiągnięte przez nią przychody byłyby niższe od kwoty zmniejszenia, to spółka Alfa byłaby zobowiązana zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody stosownie do art. 12 ust. 3k ustawy o CIT.