EKSPERT RADZI

Monika Tacakiewicz

biegły rewident, Rödl & Partner

Spółka nabyła mapę do celów projektowych dla działki w związku z zamiarem wybudowania na posiadanym gruncie budynku i usytuowania tu bazy. Spółka planuje wykorzystanie kompletnego i zdatnego do użytku obiektu na własne potrzeby spółki. Jeśli przewidywany okres ekonomicznej użyteczności bazy będzie dłuższy niż rok, wówczas będzie ona stanowiła środek trwały. Za środki trwałe ustawa o rachunkowości uznaje rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Przez środki trwałe w budowie rozumie się natomiast zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Budynki i budowle wycenia się - w przypadku wznoszenia nowego obiektu - według kosztów wytworzenia.

Do kosztów wytworzenia zaliczamy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, koszty pozostające w bezpośrednim związku oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z budową obiektu, co zgodnie z nieco konkretniejszą definicją podatkową oznacza wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia materiałów i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztów wytworzenia budynków i budowli zaliczyć należy zatem np. koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym koszty mapy do celów projektowych, koszty prac budowlano-montażowych, koszty nadzoru inwestycyjnego.

Koszty wytworzenia ujmuje się w okresie budowy środka trwałego - aż do momentu oddania obiektu do użytkowania - w pozycji aktywów jako tzw. środki trwałe w budowie.

Wydatki należy gromadzić na kontach w podziale na obiekty, które powstaną po zakończeniu inwestycji.

Samodzielnym środkiem trwałym jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi. Zwracamy uwagę, że do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się również tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Z kolei obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem (jako budowle).

Wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wydatki te będą elementem wartości podlegającego amortyzacji środka trwałego. Z uwagi na przewidywane koszty inwestycji przekraczające 3,5 tys. zł nie znajdzie w tym wypadku zastosowania uproszczenie polegające na możliwości odniesienia nakładu bezpośrednio w koszty podatkowe. Ze względu na to, że w analizowanej sytuacji nie mamy również do czynienia z ulepszeniem istniejących obiektów (ogrodzenia i drogi dojazdowej), ale z budową nowego obiektu, nie znajdą zastosowania podatkowe uproszczenia dla wartości ulepszenia nieprzekraczającej 3,5 tys. zł.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3 ust. 1 pkt 15-16, art. 28 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

■  Art. 16d ust. 1-2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).