Kolejne nowelizacje przepisów ustawy o CIT są związane z co najmniej trzema tendencjami w krajowym i międzynarodowym (unijnym) systemie prawnym. Pierwsza to wdrażanie nowych rozwiązań, które mają na celu realizację określonych założeń. Do tej grupy można zaliczyć całkowicie nowe zasady dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które można nawet określić mianem nowej filozofii w takich rozliczeniach.
Są one wynikiem wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji i zaleceń Komisji Europejskiej. Prowadzą jednak do znacznie szerszego niż dotychczas obowiązku dokumentacyjnego. Po raz pierwszy pojawi się od przyszłego roku obowiązek sporządzania skróconych sprawozdań z realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które będą stanowić załącznik do deklaracji rocznej. Obowiązek ten pojawi się u podatników, których roczne przychody przekroczą równowartość 10 mln euro.

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych>>