Bilans jest elementem sprawozdania pokazującym stan majątku jednostki i źródła jego finansowania. Jako uproszczony dla mikro, jest prezentowany w bardzo okrojonej postaci, ale pewnych danych nie można w nim pominąć.

W przypadku wszystkich aktywów i pasywów należy zadbać o ich prawidłowa wycenę i właściwe odniesienie skutków tej wyceny w sprawozdaniu finansowym.

W bilansie zaprezentowane są jedynie podstawowe dane, choć w spółce występuje zróżnicowanie aktywów i pasywów. Niezależnie od tego, czy dany składnik został bezpośrednio zaprezentowany, czy jedynie wpłynął na wartość ogólną grupy, musi być wyceniony zgodnie z zasadami rachunkowości.

Aktywa trwałe

Zasoby majątkowe, które są zaangażowane w działalność jednostki na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, czyli aktywa trwałe, będą prezentowane w zagregowanej wartości. Jednostka mikro będzie miała obowiązek odrębnie pokazać jedynie wartość środków trwałych.

Co do zasady do aktywów trwałych zaliczamy: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jednak organizacja będąca jednostką mikro nie wyodrębnia w bilansie wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie oraz inwestycji długoterminowych.

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez organizację prawa majątkowe i przywileje, które nadają się do wykorzystania na potrzeby jednostki przez okres powyżej 12 miesięcy. W jednostkach mikro są to w praktyce przede wszystkim tzw. inne wartości niematerialne i prawne (autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych). W jednostkach mikro tylko licencje wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o naliczone odpisy umorzeniowe. Amortyzacja za bieżący rok wpływać będzie na koszty podstawowej działalności operacyjnej (B.I). Jeśli zaistniałyby okoliczności uzasadniające dokonanie odpisów aktualizacyjnych, należałaby ich dokonać – wpłynęłyby one na wartość Pozostałych kosztów w rachunku zysków i strat. Wartość takich odpisów powinna być zaprezentowana odrębnie w pozycji Aktualizacja aktywów niefinansowych (D.I).