Głosowało 411 posłów. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem zmian.

Zgodnie z ustawą decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawany np., gdy zobowiązanie mogłoby się przedawnić przed zakończeniem postępowania podatkowego czy w sytuacji, gdy podatnik próbowałby pozbyć się majątku o znacznej wartości.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli.

Także od tej zasady przewidziano wyjątki. Fiskus nie będzie musiał zawiadamiać np. o kontroli dotyczącej zwrotu naliczonego VAT czy dotyczącej działalności niezgłoszonej do opodatkowania.

Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić podatki gotówką, a nie tylko w formie przelewu, jak przewidują obecne przepisy. Przyjęte zmiany mają też umożliwić przedsiębiorcom opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego.

Odrzucona została poprawka PiS ograniczająca liczbę sytuacji, w których decyzji podatkowej mógłby zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności

Nowelizacja uregulowała ponadto zasady udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych. Obecnie koszty związane z przekazywaniem takich informacji przez organy podatkowe pokrywane są z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą odpłatne.

Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez PiS w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która była nowelizowana razem z Ordynacją podatkową. Sprzeciwiało się im Ministerstwo Finansów.

Pierwsza umożliwia uchylenie zabezpieczenia na majątku podatnika w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny.

Druga uchwalona poprawka wykreśla z propozycji rządu przepis, który miał umożliwić organom podatkowym przedłużenie trzymiesięcznego terminu do uchylenia zabezpieczenia, jeżeli w tym czasie nie został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji.

Odrzucona została jednak poprawka PiS ograniczająca liczbę sytuacji, w których decyzji podatkowej mógłby zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.