Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają zasadę ogólną, nakazującą zarachowywanie poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów w walucie polskiej. Do przeliczania kosztu wyrażonego w walucie obcej zastosowanie ma kurs średni danej waluty, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jeżeli koszt poniesiony jest w walucie, dla której NBP nie ustala kursu, to jego wartość, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustala się na podstawie kursu wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, dla której NBP ogłasza kurs.