Polska jest coraz bliżej wprowadzenia budżetowania zadaniowego. Zadaniowy plan wydatków budżetu państwa zostanie podzielony na funkcje, zadania i pod-zadania, do których będą dołączane cele i mierniki - wynika z zaakceptowanego w piątek przez rząd projektu nowej ustawy o finansach publicznych. Dzięki temu wydatkowanie środków budżetowych będzie bardziej efektywne. Na tym jednak nie kończą się zmiany opracowane w resorcie finansów.

Ustawa ma przede wszystkim na celu wzmocnienie oraz poprawienie przejrzystości finansów publicznych. Wprowadzone zostaną kolejne rozwiązania w zakresie budżetu zadaniowego oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na poziomie centralnym, a także wieloletnia prognoza finansowa na poziomie samorządów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa będzie aktualizowany corocznie o obowiązującą na dany rok ustawę budżetową i będzie uwzględniał prognozę na trzy kolejne lata. Ustawa zakłada także wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Zlikwidowane zostaną jednostki zaliczane do gospodarki okołobudżetowej, czyli państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Projekt przewiduje również likwidację funduszy celowych.

Ustawa zakłada ponadto powołanie nowej formy organizacyjno-prawnej - agencji wykonawczej. Będzie to państwowa osoba prawna powoływana na podstawie ustawy w celu realizacji zadań państwa. Agencjami takimi będą m.in. obecne agencje rządowe, np. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rząd przyjął również ustawę wprowadzającą ustawę o finansach publicznych. Wynika z niej, że projektowane zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., przy czym likwidacje m.in. gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych mają się zakończyć do 31 grudnia 2009 r. Teraz obydwie ustawy trafią pod obrady Sejmu.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Nowe przepisy o finansach publicznych przewidują możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez usługodawców zewnętrznych, o ile minister nadzorujący jednostkę nie nakaże zatrudnienia audytora wewnętrznego. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać jednostki gospodarujące środkami nieprzekraczającymi 100 mln zł lub zatrudniające mniej niż 200 pracowników.