Sejm przyjął zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem nowelizacji jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Projekt przewiduje opodatkowanie stawką 70 procent nadwyżki dochodów z tytułu odszkodowania, otrzymywanych powyżej 12 miesięcy. Taka sama stawka podatku ma objąć odprawy i odszkodowania za skrócenie umowy - jeśli taka odprawa przekroczy 3-miesięczne wynagrodzenie podatnika.

Za przyjęciem zmian głosowało 282 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 142.

Uchwalona przez Sejm w środę wieczorem nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w intencji autorów ma zmierzać do przeciwdziałania patologiom, polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Według noweli wyjątkowo wysokie odprawy, czy odszkodowania dla prezesów spółek skarbu państwa mają być opodatkowane 70-proc. stawką podatku.

W przypadku odpraw jako próg podatkowy przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, a wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji zaproponowano wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji.

W uzasadnieniu autorzy zmian napisali, że zmierzają one do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

"Celem wysokiego opodatkowania ponad rozsądne minimum jest wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów" - napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem autorów, zmiana wywoła "pozytywne skutki społeczno-gospodarcze oraz finansowe dla budżetu państwa poprzez zwiększenie wpływów do budżetu". Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.