Przekształcona spółka nie może skorzystać z wyjaśnień, które otrzymała jej poprzedniczka, skoro ta się do nich nie zastosowała – orzekł NSA.
Całkiem inaczej NSA orzekł rok temu, 5 listopada 2014 r. (sygn. akt I FSK 1551/13). Wtedy uznał , że następca prawny ma prawo skorzystać z interpretacji wydanej poprzednikowi, nawet gdy ten się do niej nie zastosował.
Tym razem chodziło o spółkę akcyjną, która była sukcesorem spółki z o.o. Do przekształcenia doszło 1 czerwca 2012 r. Jeszcze przed nim spółka z o.o. wystąpiła o interpretację indywidualną w sprawie odliczenia w Polsce podatku zapłaconego od zagranicznych dochodów. Dostała pozytywną odpowiedź, ale w zeznaniu rocznym CIT-8 i tak jej nie uwzględniła. Nie odliczyła zagranicznego podatku, bo w momencie składania zeznania nie miała wszystkich niezbędnych danych dotyczących daniny zapłaconej za granicą. Potem również nie skorygowała tego rozliczenia ani nie złożyła wniosku o zwrot nadpłaty.
Z pozytywnej interpretacji indywidualnej chciał natomiast skorzystać jej następca prawny, czyli spółka akcyjna. Powstał jednak spór, czy ma takie prawo.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że nie może ona skorzystać z interpretacji, bo przepisy ordynacji podatkowej dotyczące sukcesji (art. 93–93c) mają zastosowanie do praw i obowiązków wynikających z decyzji. Ordynacja nie przewiduje natomiast takiego uregulowania w odniesieniu do indywidualnych interpretacji. Ponadto – dodał – sukcesja dotyczy jedynie takich praw i obowiązków podatkowych, które istniały przed przekształceniem. Tymczasem spółka przekształcana nie zastosowała się do interpretacji, więc nie można mówić o żadnych prawach ani obowiązkach. Interpretacja przed zastosowaniem się do niej jest jedynie opinią organu podatkowego co do zastosowania przepisów – stwierdził dyrektor.
Nie zgodził się z tym WSA w Krakowie. Stwierdził, że interpretacja nie jest jedynie poglądem organu podatkowego, bo wraz z jej uzyskaniem podatnik nabywa uprawnienie do zastosowania się do niej, a z tego z kolei wynika prawo do ochrony. Prawo do interpretacji przechodzi zatem na następców prawnych (kontynuatorów działalności) w trybie art. 93a ordynacji – orzekł sąd.
Wyrok ten uchylił w całości NSA, ale jednocześnie oddalił skargę kasacyjną dyrektora izby. Sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że błędne jest stanowisko, zgodnie z którym nie można mówić o następstwie prawnym, bo w art. 93 ust. 2 pkt 1 ordynacji nie ma odwołania do art. 14h. Zdaniem NSA nie ma to znaczenia. Istotne jest natomiast to, że ochrona wynikająca z interpretacji powstaje dopiero w momencie zastosowania się do niej przez jej adresata.
– Nie może z niej więc skorzystać następca prawny, bo może on przejąć jedynie te prawa, które istnieją w momencie utraty bytu prawnego przez poprzednika – wyjaśnił sędzia Jaśniewicz.
Dodał, że bez znaczenia jest argument podnoszony przez WSA o możliwości złożenia przez następcę korekty rozliczenia rocznego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2085/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia