Procedury
Rady gmin powinny jak najszybciej podjąć uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Mają na to czas do końca roku.
Tego typu akty do 31 grudnia 2015 r. muszą nie tylko zostać przyjęte, ale także wejść w życie.
Izba przypomina także o uwzględnieniu w uchwałach zmian wprowadzonych do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.) nowelizacją z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1045). Przywiduje ona m.in. zmianę zasad opodatkowania dotyczących firmowych budowli, budynków lub ich części znajdujących się w złym stanie technicznym. Dotychczas budynki takie (np. ruiny) były opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości, chyba że nie mogły być wykorzystywane do działalności „ze względów technicznych”. Problem w tym, że to sformułowanie było różnie interpretowane. Ustawodawca postanowił je doprecyzować. Po zmianach nieopodatkowane będą jedynie budowle, budynki lub ich części, do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego o rozbiórce lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego wyłączająca nieruchomość z użytkowania.
RIO zwraca też uwagę na zmiany dotyczące opłat lokalnych (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa). Dotychczas ich pobór był obowiązkiem. Od 1 stycznia 2016 r. będą one fakultatywne. Jeśli gmina zdecyduje się pobierać taką opłatę, rada musi podjąć uchwałę o jej wprowadzeniu i ustalić stawki.
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje również istotne zmiany dotyczące zapłaty podatku przez właścicieli nieruchomości. W przypadku gdy kwota daniny nie przekroczy 100 zł, to podatek od nieruchomości, rolny lub leśny będą płatne jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty. Podatnik nie będzie więc mógł uiścić daniny w czterech równych ratach, jak dotychczas, a taka informacja powinna znaleźć się na decyzjach ustalających wysokość danin lokalnych dla osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości (np. budynków, gruntów rolnych lub leśnych).
Izba zwraca również uwagę, że w uchwałach określających wysokość stawek podatków lokalnych rady muszą uwzględnić ich maksymalne limity ogłoszone przez ministra finansów w obwieszczeniu z 5 sierpnia 2015 r. (M.P., poz. 735). Ponadto mogą one pobierać nową opłatę – reklamową. Warunkiem jej poboru jest jednak podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 i 443). ©?
100 zł maksymalna roczna kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego obligująca właściciela nieruchomości do jednorazowej zapłaty podatku