Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na osobę ukaraną grzywną za wykroczenie skarbowe nałożyć następnie administracyjną karę pieniężną. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Dwoje sędziów złożyło zdania odrębne.
Sytuacja, na kanwie której obradował TK, przedstawiała się następująco: kobieta została ukarana 900-złotową grzywną za urządzanie gier na automatach poza kasynem na podstawie art. 107 par. 4 kodeksu karnego skarbowego. Następnie zaś nałożono na nią karę administracyjną w wysokości 12 tys. zł, wynikającą z art. 89 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.). Wysokość tej ostatniej jest z góry określona w ustawie. To oznacza, że nie ma możliwości, aby nałożyć karę wyższą bądź niższą.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nabrał jednak wątpliwości, czy przypadkiem przepisy pozwalające na podwójne ukaranie za ten sam czyn nie są niezgodne z ustawą zasadniczą. Jak wskazał w pytaniu do trybunału, art. 89 u.g.h. ma charakter wyłącznie represyjny. Odpowiedzialność administracyjna uczestnika gry hazardowej jest zaś w wielu przypadkach surowsza niż przewidziana w przepisach karnych, gdyż jest oderwana od okoliczności wyłączających winę.