Jeżeli pracodawca dofinansuje wypoczynek niepełnoletnich dzieci w czasie wakacji w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu i biwaku – to rodzic nie zapłaci od tego PIT

Warunkiem jest jednak to, aby organizatorem był właściwy podmiot, a wypoczynek nie trwał mniej niż 2 dni.

Jaka kwota dofinansowania

Chodzi tu o możliwość zastosowania zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT. Przepis zakłada dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez limitu, natomiast w przypadku innego źródła – co do zasady kwota nie może przekroczyć 2 tys. zł. Uwaga, ale w 2023 r. można otrzymać nawet 3 tys. zł. Wynika to z art. 52l ustawy o PIT. Podwyższył on limit 2 tys. zł do 3 tys. zł w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Ponieważ stan epidemii został odwołany w 2022r. – to wyższy limit można zastosować do końca kolejnego roku tj. do 31 grudnia 2023.

Czego dotyczy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT pracownik może nie zapłacić PIT, gdy otrzyma dopłatę do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Może on być w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Ważne, aby wydatki w tym zakresie dotyczyły dzieci i młodzieży do lat 18.

W tym przypadku nie może być mowy o dofinansowaniu wypoczynku zorganizowanych przez samych rodziców. Pieniądze na tzw. wczasy pod gruszą bez PIT można dostać z ZFŚS, ale w tym przypadku w grę wchodzi inne zwolnienie (z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT). W tym zakresie obowiązuje jednak co do zasady limit 1 tys. zł (jeszcze w 2023 r. – 2 tys. zł) i obowiązują inne warunki jego otrzymania.

Jaki wypoczynek

Małgorzata Samborska tłumaczy, że zwolnienie nie dotyczy jedynie form wypoczynku bezpośrednio wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT.

Jak podkreśla, z nielicznych interpretacji podatkowych wynika dość liberalne stanowisko fiskusa w tym zakresie. Na tej podstawie najeży przyjąć, że „katalog form wypoczynku jest katalogiem przykładowym”, a pojęcie „wypoczynek” należy rozumieć szeroko, również jako wczasy, rozrywki sportowe i kulturalne, nie tylko kolonie, ale także i półkolonie, obozy, w tym obozy językowe, wycieczki i wędrówki. Potwierdza to też interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20 lipca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.144.2020.3.BO).

Ekspertka zwraca też uwagę, że ważne będą tu też przepisy o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, ze zm.) – które pokazują ile dni taki wypoczynek musi trwać. Wynika z nich, że musi to być co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Kto musi zorganizować wypoczynek

W przypadku do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT wprost z przepisu wynika, że wypoczynek musi być zorganizowanym przez podmiot, który w ramach swojej działalności, czy to statutowej, czy działalności gospodarczej, zajmuje się organizacją wypoczynku.

- Organizator musi mieć formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania – podkreśla Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. Wyjaśnia, że istotne jest zatem, aby podmiot organizujący wypoczynek prowadził działalność w tym zakresie lub też statutowo zajmował się tego typu działalnością.

Ekspertka zwraca uwagę, że przepis nie zawiera jednak odwołania do wypoczynku w rozumieniu innych przepisów, w szczególności np. ustawy o systemie oświaty. Na te przepisy powołują się jednak organy podatkowe wskazując, że zgonie z art. 92c ustawy o systemie oświaty organizatorami wypoczynku mogą być:

- szkoły i placówki,

- przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511);

- pozostałe osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizujące wypoczynek w celu:

- niezarobkowym albo

- zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Wypoczynek mogą więc organizować szkoły, domy kultury, które statutowo zajmują się tego typu działalnością oraz prywatne placówki, które prowadzą działalność jako podmioty świadczące usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności.

- Żeby nie wpaść w kłopoty podatnicy powinni dokładnie przyjrzeć się organizatorowi wypoczynku, zwłaszcza, że mowa o wypoczynku dla nieletnich – podkreśla ekspertka