Jeżeli pracodawca dofinansuje wypoczynek niepełnoletnich dzieci w czasie wakacji to rodzic nie zapłaci od tego PIT. Jakie dowody są ważne dla fiskusa? Co, gdy dziecko ukończy 18 lat?

Jakie dowody poniesienia kosztu

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dziecka jest jego udokumentowanie w postaci faktury, rachunku, a nawet dowodu wpłaty. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji 21 lutego 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.819.2022.1.MM). Organ wyjaśnił, że w przepisach ustawy o PIT nie ma regulacji określającej jaki dowód powinien przedstawić pracownik z tytułu wydatku, który poniósł na wypoczynek dziecka do lat 18.

- Zatem, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło być zwolnione od podatku należałoby przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że w takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są różnego rodzaju dowody wpłaty. Pojęcie dowód wpłaty jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, czy też dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie.

Co kiedy ukończy 18 lat

Dofinansowanie jest dla dzieci do 18 lat. Co jednak, gdy dziecko ukończy pełnoletniość w momencie otrzymania dofinansowania lub w trakcie wypoczynku. Nadal można zastosować zwolnienie. W takim bowiem przypadku warunek do jego zastosowania jest spełniony, gdy w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku jego uczestnikiem jest małoletnie dziecko.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w interpretacji zmieniającej z 7 maja 2014 r. (nr DD3/033/41/IMD/14/RD-42122/14). Chociaż stanowisko to jest sprzed wielu lat – przepis zasadniczo się nie zmienił (wówczas obowiązywał limit nie 2 tys. zł ale 760 zł).

Resort zwrócił też uwagę, żeprzepisy ustawy o PIT nie zawierają regulacji, która zobowiązywałaby do podziału otrzymanej kwoty dopłaty proporcjonalnie do liczby dni przypadających na wypoczynek małoletniego dziecka, które podczas jego trwania uzyskało pełnoletniość.

Przykład

Dziecko pracownika w ciągu roku uczestniczy w zajęciach akrobatycznych organizowanych przez klub sportowy prowadzony w formie stowarzyszenia. W wakacje klub organizuje półkolonie, które trwają od poniedziałku do piątku, podczas których odbywają się zajęcia sportowe. Ich koszt to 800 zł.

Pracownik przesłał pracownikowi rachunek na tę kwotę, a pracodawca zwrócił mu koszt półkolonii ze środków obrotowych.

W takim przypadku pracownik może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT.

Jaki wypoczynek

Małgorzata Samborska tłumaczy, że zwolnienie nie dotyczy jedynie form wypoczynku bezpośrednio wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT.

Jak podkreśla, z nielicznych interpretacji podatkowych wynika dość liberalne stanowisko fiskusa w tym zakresie. Na tej podstawie najeży przyjąć, że „katalog form wypoczynku jest katalogiem przykładowym”, a pojęcie „wypoczynek” należy rozumieć szeroko, również jako wczasy, rozrywki sportowe i kulturalne, nie tylko kolonie, ale także i półkolonie, obozy, w tym obozy językowe, wycieczki i wędrówki. Potwierdza to też interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20 lipca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.144.2020.3.BO).

Ekspertka zwraca też uwagę, że ważne będą tu też przepisy o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, ze zm.) – które pokazują ile dni taki wypoczynek musi trwać. Wynika z nich, że musi to być co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.