W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy akcyzowej. Projekt zakłada, że akcyza dotyczyć będzie wyłącznie paliw, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz samochodów osobowych. Podstawowym celem ustawy jest jednak dostosowanie polskich przepisów do regulacji wspólnotowych w zakresie opodatkowania energii elektrycznej. Zgodnie z wprowadzanymi rozwiązaniami akcyza płacona będzie przez dystrybutorów (zakłady energetyczne), a nie, jak dotychczas, przez producentów energii elektrycznej (elektrownie).

Podatkiem akcyzowym objęty będzie gaz przeznaczony do celów opałowych oraz węgiel i koks. Jednocześnie, zgodnie z okresem przejściowym dla Polski, przewidziano zwolnienie z akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych - do końca października 2013 r. oraz węgla i koksu - do 1 stycznia 2012 r.

Do ustawy wprowadzono obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty oraz zerową stawkę na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. Zerowa stawka akcyzy będzie obowiązywać, do końca października 2013 r., na gaz ziemny do celów napędowych (CNG). Podwyższeniu ulegnie akcyza na wyroby tytoniowe.

Wejście w życie nowej ustawy akcyzowej spowoduje utratę mocy obecnie obowiązującej ustawy z 23 stycznia 2004 r.