Przygotowując się do zamknięcia roku bilansowego, który w naszej spółce przypada na 31 października 2015 r., musimy dokonać oceny wiarygodności posiadanych należności. Niestety część z nich może być nieściągalna. Kiedy dokonanie odpisu nieściągalnych należności będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Ustawa o rachunkowości w art. 35b nakłada na jednostkę obowiązek aktualizacji należności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty w odniesieniu do:

należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym; należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności; należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.