Podatnicy VAT będący stronami świadczeń wzajemnych są zobowiązani do wystawienia faktur VAT, gdyż na każdym z nich będzie ciążył obowiązek podatkowy.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług oznacza każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów bądź świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie). Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany usług. Gdy stronami świadczeń wzajemnych (np. w przypadku umowy zamiany) będą podatnicy VAT, to może okazać się, że na każdym podmiocie ciąży obowiązek podatkowy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP