Jeśli naczelnik urzędu skarbowego nie zgadza się na przekazanie organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, to nie może wydać tylko postanowienia – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła fundacji, która od kwietnia 2013 r. była wpisana na listę organizacji pożytku publicznego (OPP). Była więc uprawniona do 1 proc. PIT przekazywanego przez podatników. Rachunek bankowy wskazała jednak dopiero 14 lipca 2014 r. (powinna to zrobić najpóźniej 30 czerwca). Kwoty z 1 proc. podatku za poprzedni rok naczelnik urzędu skarbowego przekazuje OPP w terminie od początku maja do końca lipca.
Reklama

Reklama
Ponieważ fundacja w tym okresie ich nie otrzymała, wystąpiła z pismem o wszczęcie postępowania, wydanie decyzji oraz przelanie odpowiedniej sumy na jej rachunek.
Naczelnik w postanowieniu odmówił jednak wydania decyzji. Wyjaśnił, że jest ona podejmowana jedynie wówczas, gdy taki obowiązek wynika z przepisów. A w tej sprawie tak nie jest. Stwierdził też, że nie przelał pieniędzy z 1 proc. podatku, ponieważ fundacja wskazała rachunek bankowy po terminie. Organizacja złożyła zażalenie na postanowienie, ale dyrektor Izby Skarbowej utrzymał je w mocy. Podkreślił, że skoro fundacja za późno poinformowała o numerze konta, to naczelnik prawidłowo i zgodnie z art. 45c ust. 6 ustawy o PIT odstąpił od przekazania jej 1 proc. podatku. Powtórzył też za naczelnikiem, że organy podatkowe rozstrzygają indywidualne sprawy w formie decyzji, o ile tak wynika z przepisów.
Fundacja złożyła skargę do sądu. Zwróciła uwagę, że zasadą jest rozstrzyganie każdej sprawy w drodze decyzji, a jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie organ może wyrazić swoje stanowisko w inny sposób. Podkreśliła też, że brak decyzji oznacza też brak sądowej kontroli ważnego dla niej rozstrzygnięcia. WSA w Gdańsku przyznał jej rację. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 207 par. 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy stanowią inaczej. Zasadą jest więc rozstrzyganie w tej formie. Sąd uznał, że regulacje faktycznie nie precyzują, w jakiej formie organ powinien zgodzić się lub odmówić przekazania pieniędzy z 1 proc. podatku. Jednak w przypadku odmowy, a więc i pozbawienia OPP określonego uprawnienia, powinien wydać decyzję.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 15 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 683/15.