Zgodnie z art. 26 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011r., Nr. 41, poz. 213 z zm. – dalej ustawa) egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Osoby, które nie otrzymają pozytywnej oceny z części pisemnej nie zostają dopuszczone do kolejnego etapu.

W postępowaniu weryfikacyjnym wyjątkowo traktowani są absolwenci jednostek posiadających umowę z Komisją Egzaminacyjną. Będą oni zwolnieni z części pisemnej przez rok od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Nawet jeśli za pierwszym razem powinie im się noga będą mogli skorzystać z powtórki na preferencyjnych warunkach, pamiętając że wskazany termin liczy się od chwili złożenia pierwszego podania. Ustawodawca zastrzega jednak, że przywilej nie może trwać dłużej niż dwa lata po ukończeniu studiów.

Dokładne zasady przeprowadzania postępowania konkursowego zawiera projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Zadaniem zmian jest usprawnienie procesu weryfikacji i dopasowanie przepisów do nowych realiów.

Najważniejszymi zmianami dla kandydatów na doradców podatkowych są:

• Nadanie przewodniczącemu Komisji uprawnienia do tworzenia 3-osobowych zespołów zajmujących się podpisywaniem umów z uczelniami wyższymi. Dzięki powierzeniu prac trzem osobom, a nie składającej się z 60 członków Komisji współpraca z ośrodkami edukacyjnymi powinna przebiegać sprawniej. A to oznacza, że więcej absolwentów będzie mogło skorzystać ze zwolnienia.

• Wydłużenie terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu. Zdaniem ustawodawcy obecna praktyka pokazuje, że wskazane w przepisach terminy są zbyt krótkie, by zakwalifikować wszystkich zainteresowanych tym kandydatów. Stąd pomysł wprowadzenia zarówno w stosunku do części ustnej, jak i pisemnej zasady „zgłaszania się na miesiąc” egzaminu. Ma to wyglądać w ten sposób, że Przewodniczący będzie informował o miesiącu przeprowadzenia egzaminu. Następnie kandydaci będą się zgłaszać. Po czym Sekretarz będzie ustalał konkretny termin. Zmiana ma polegać na tym, że teraz liczba egzaminów będzie dostosowana do liczby chętnych, a nie liczba chętnych do liczby egzaminów – jak to ma miejsce teraz.

• Wskazanie, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu ma mieć formę pisemną. Obecnie praktyka i tak idzie w tym kierunku, ale nie jest to uwarunkowane przepisami.

• Wprowadzenie zasad składania dokumentów dla osób, które korzystają ze zwolnienia z pisemnej części. Uprzywilejowany kandydat będzie musiał dołączyć komplet wymaganych dokumentów do wniosku o dopuszczenie do egzaminu ustnego. Będzie także musiał przesłać suplement do dyplomu. Bo właśnie ten dokument będzie potwierdzał, że zrealizował w czasie studiów odpowiednią podstawę programową.

• Likwidacja minimalnego limitu kandydatów, do przeprowadzenia części pisemnej. Do tej pory organizowano egzamin, gdy zebrała się grupa co najmniej 50 chętnych. Pozostawiono jednak limit w stosunku do częśći ustnej. Jest to 12 osób.

• Rezygnacja z wywieszania informacji o zasadach kwalifikowania kandydatów na doradców do części pisemnej na tablicy informacyjnej w Ministerstwie Finansów. Powołując się na doświadczenie projektodawca uznał, że zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej jest wystarczające.

• Skróceniu z 20 do 10 dni terminu na wyznaczenie członków Komisji Egzaminacyjnej podczas części ustnej. Ma to usprawnić pracę i wydłużyć liczbę terminów, w których egzamin może się odbyć.

• Rezygnację z parytetu w składzie komisji, w przypadku konieczności wyznaczenia zastępstwa. Zachowanie parytety wstrzymuje prace i wprowadza chaos w procesie egzaminacyjnym, gdy dochodzi do zdarzeń losowych lub chorób wyznaczonych członków.

• Konieczność sporządzania uzasadnień do ocen negatywnych i umożliwienie kandydatom wglądu do swoich prac. Do tej pory przepisy nie przewidywały takiej możliwości. 

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie uzgodnień.