Porównując załączniki wprowadzone przez rozporządzenie z 24 czerwca 2015 r. i dotychczas obowiązujące z rozporządzenia z 2 marca 2010 r., przygotowaliśmy tabelaryczne ściągawki. Przypominamy, że poprzednią część dotyczącą zmian w pozostałych załącznikach do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. zamieściliśmy w nr 133 z 13 lipca 2015 r. w artykule: „Minister wprowadził zmiany w klasyfikacji budżetowej”.
Reklama
W pierwszej tabeli wskazujemy zmiany w załączniku nr 4. Nie ma już w nim paragrafów: 482 Rezerwy subwencji ogólnej, 323 Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, 300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, 301 Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa.

Reklama
Natomiast w paragrafach 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uaktualniono w objaśnieniach podstawę prawną. Zaś w paragrafie 427 Zakup usług remontowych zmieniono zaś treść objaśnień. Są to zmiany interpunkcyjne i językowe.
W drugiej tabeli zebraliśmy zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. Warto wskazać, że bez zmian pozostaje nazwa następujących paragrafów: 039, 041–044, 046–049, 051, 052, 059, 060, 068–071, 073, 074, 076, 077, 081–087, 089, 097, 106 –109, 151, 200–205, 211–213, 221–229, 231–237, 239–241, 243, 244, 246, 248, 249, 251, 253, 255 –257, 259, 262, 264, 265, 268–271, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 284, 287–294, 296–299, 617, 618, 620, 621, 622, 625, 626, 628–633, 641–643, 651–657, 661–668, 802, 807, 850, 851–855.
Zaktualizowano podstawę prawną w objaśnieniach do paragrafu: 040, 068, 240, 253, 269. Jednym z wyjątków, jeśli chodzi o termin stosowania, jest paragraf 069 Wpływy z różnych opłat określony w załączniku nr 3. W nowym brzmieniu ma się go stosować już od 1 kwietnia 2015 r. Zgodnie z nowym brzmieniem „paragraf ten obejmuje w szczególności”, a nie jak było dotychczas „paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności”. Jest to jedyna różnica, wymienione w tym paragrafie szczegółowe opłaty pozostały bez zmian. ©?
Zmiany w załączniku nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Zmiany w załączniku nr 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

* Paragrafy i wyjaśnienia są wpisane tak jak w treści rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 931).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).