Od 1 stycznia 2009 r. mają zmienić się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Co prawda, w przypadku wszystkich nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. nadal będziemy płacić 19-proc. podatek liczony od dochodu, jednak zwolnienia, które umożliwiają uniknięcie zapłaty tego podatku będą zupełnie inne. Stawka ta nie zostanie zatem w 2009 roku obniżona.

Zmianie ulegną przysługujące przy sprzedaży zwolnienia. Bardzo popularna obecnie ulga meldunkowa zniknie z przepisów o PIT. Zastąpi ją nowe zwolnienie. Z przepisów nowelizowanej ustawy o PIT (trwają nad nią jeszcze prace w Sejmie) wynika, że podatku nie zapłacimy, gdy dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, przeznaczymy na inne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Co ważne, wolna od PIT będzie tylko część dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, który zostanie przeznaczony na inny cel mieszkaniowy, a nie cały dochód.

Proponowane zwolnienie polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi wydatków poniesionych w okresie dwóch lat w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Oznacza to, że w każdym przypadku kupna mieszkania tańszego niż to, które podatnik sprzeda, wystąpi konieczność zapłaty 19-proc. PIT.

Przepisy gwarantują jednak zachowanie praw nabytych do ulgi meldunkowej. Podatnicy, którzy nabyli lub nabędą nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r., będą od zbycia nieruchomości płacić 19-proc. PIT od dochodu i będą stosować zasady rozliczeń w tym zakresie obowiązujące obecnie. Oznacza to, że jeżeli będą zameldowani w takim mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały, nie zapłacą podatku.

NOWE ZWOLNIENIE

Do zwolnienia będą uprawniały wydatki na:

• nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

• nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

• nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

• budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont ,

• rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne,

• spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie lub wybudowanie zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.