Od 2014 r. protokół zdawczo-odbiorczy nie decyduje już o obowiązku podatkowym w VAT – stwierdził WSA w Krakowie.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku usług budowlano-montażowych fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Spór toczył się wokół tego, co rozumieć przez wykonanie usługi. Spółka uważała, że będzie o tym przesądzać dopiero protokół zdawczo-odbiorczy.

Tłumaczyła to tym, że najpierw będzie przedstawiać zamawiającemu wstępne i szacunkowe obmiary, potem będą one weryfikowane, a zamawiający będzie miał prawo domagać się przeprowadzenia dodatkowych prac, np. badań co do zużytych na budowie materiałów, dostarczenia stosownych atestów i świadectw. Jeśli wyniki ekspertyz nie będą pozytywne, to usługa nie zostanie uznana za wykonaną, a spółka będzie musiała wykonać dodatkowe prace naprawcze lub uzupełniające. Na podstawie pomiarów i ekspertyz będzie sporządzana dokumentacja techniczna. Do zakończenia wszystkich tych czynności nie będzie można jeszcze mówić o wykonaniu usługi – twierdziła spółka.
Nie zgodził się z nią dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że sporządzenie i podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych nie jest elementem usługi budowlanej na rzecz zamawiającego, a jedynie zabezpieczeniem umownego wykonania robót. Nie może więc decydować o uznaniu zleconych usług za wykonane. Usługa zostanie wykonana w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których wykonania spółka się zobowiązała, oraz zgłoszenia tego zamawiającemu wraz z wezwaniem go do odbioru robót – poinformował dyrektor.
Doprecyzował przy tym, że w przypadku usług budowlanych momentem powstania obowiązku podatkowego jest:
wmoment wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie prac w przyjętym okresie sprawozdawczym;
wmoment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac, tj. dzień wykonania ostatniej czynności w ramach świadczenia usługi budowlanej w danym okresie sprawozdawczym – jeśli rezultaty prac przyjmowane są częściowo;
wupływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, który nie jest tożsamy z dniem wystawienia protokołu – jeśli faktura nie zostanie wystawiona w tym terminie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę spółki. Orzekł, że dla celów ustalenia obowiązku podatkowego w VAT protokół zdawczo-odbiorczy może być traktowany wyłącznie pomocniczo. Zauważył również, że zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC w momencie wystawienia faktury dokonuje się obmiaru robót i określenia stanu wykonania prac. Na tej podstawie ustalane jest też wynagrodzenie. Dlatego – zdaniem sądu – bezpiecznym rozwiązaniem dla spółki będzie przyjęcie poszczególnych okresów sprawozdawczych, w których będzie ona dokonywała okresowego obmiaru robót, jako momentów częściowego wykonania robót i wystawianie z tego tytułu faktur.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 708/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia