Odsetki należą się za cały czas przetrzymywania nienależnie pobranego podatku – orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości UE.

Stwierdził, żepolski przepis, który ogranicza oprocentowanie podatkowych nadpłat jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Chodzi o sytuację, gdy podatnik wygrywa przed TSUE swój spór z fiskusem i następnie domaga się zwrotu nadpłaconego podatku. Nie ma sporu co do tego, że po takiej wygranej należy się oprocentowanie nadpłaty, czyli odsetki za czas, kiedy fiskus dysponował pieniędzmi podatnika (jak się potem okazało – niesłusznie pobranymi).

Powstaje natomiast pytanie, do kiedy należy liczyć to oprocentowanie, jeżeli podatnik wystąpi o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od opublikowania sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Czy odsetki należą mu się tylko do tego 30. dnia, czy aż do dnia zwrotu nadpłaconego podatku?

Skąd akurat te 30 dni? Z polskiego przepisu - art. 78 par. 5 ordynacji podatkowej.

Problem powstał na tle sporu prowadzonego z fiskusem przez amerykański fundusz inwestycyjny. Chodziło o zwolnienie dywidend z podatku dochodowego. Fundusz wygrał ten spór dopiero przed TSUE – wyrok z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company.

W 2018 r. wystąpił więc do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012– 2014. Domagał się również oprocentowania. Uważał, że fiskus powinien zapłacić mu odsetki od dnia pobrania podatku aż do dnia zwrotu nadpłaty.

Problem polegał na tym, że fundusz złożył wniosek o zwrot nadpłaty po upływie 30 dni od opublikowania wyroku TSUE (z 10 kwietnia 2014 r.) w Dzienniku Urzędowym UE.

Fiskus odmówił oprocentowania za okres przekraczający 30 dni. Powołał się tu na art. 78 par. 5 ordynacji podatkowej, z którego wynika, że oprocentowanie przysługuje za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem, że podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE - jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia tej publikacji.

Problem polegał na tym, że nie chodziło tu o zwłokę ze strony samego funduszu.Sytuacja była dużo bardziej skomplikowana, ponieważ mimo wyroku TSUE z 10 kwietnia 2014 r.polski ustawodawca wciąż nie spieszył się z naprawieniem krajowych przepisów.

To sprawiło, że gdy sprawa trafiła na sądową wokandę, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż potrzebne jest kolejne rozstrzygnięcie TSUE – tym razem w kwestii oprocentowania zwracanych nadpłat. NSA zadał więc 15 marca 2022 r. pytanie prejudycjalne (sygn. akt II FSK 1602/19).

Dziś (w czwartek 8 czerwca) poznaliśmy odpowiedź. Trybunał uznał za sprzeczny z prawem unijnym przepis,który ogranicza należne podatnikowi oprocentowanie nadpłaty do 30. dnia od publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE, a nawet wyklucza wszelkie oprocentowanie w przypadku, gdy owa nadpłata została poniesiona przez podatnika po upływie tego trzydziestego dnia.

Wyrok TSUE z 8 czerwca 2023 r., sygn. C-322/22