Zwolniony z podatku jest cały dochód z działalności objętej decyzją o wsparciu. Nie ma znaczenia, czy w ramach nowej inwestycji podatnik zdecyduje się na zakup środków trwałych, czy będzie korzystał z wcześniej użytkowanych i czy je zmodernizuje pod nowe potrzeby – potwierdził NSA.

To już kolejne korzystne dla podatników rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie. Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wcześniej w wyrokach: z 27 stycznia 2023 r. (sygn. akt II FSK 1462/20), z 26 stycznia 2023 r. (II FSK 1432/20), z 20 stycznia 2023 r. (II FSK 1424/20), z 15 grudnia 2022 r. (II FSK 1254/20), z 30 listopada 2022 r. (II FSK 850/20).

W najnowszym wyroku NSA orzekł także, że zwolnienie przysługuje już od momentu, w którym podatnik poniósł koszty związane z nową inwestycją, ale w tym zakresie należy pamiętać, że stan prawny zmienił się od 1 stycznia 2023 r. Wyrok zapadł w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego.

Nowa inwestycja

Chodziło o spółkę, która otrzymała decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Firma chciała zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa na terenie wskazanym w decyzji (projekt inwestycyjny nie zakładał zmiany profilu działalności spółki). W tym celu zamierzała wykorzystać maszyny, urządzenia oraz inne środki trwałe – zarówno nowe, jak i wcześniej używane (niektóre z nich po odpowiedniej modernizacji).

Uważała, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT w odniesieniu do całego dochodu z działalności wskazanej w decyzji i prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji – aż do wyczerpania limitu przyznanej jej pomocy publicznej.

Była też zdania, że zwolnienie będzie jej przysługiwać już od miesiąca, w którym poniesie wydatki w ramach nowej inwestycji – niezależnie od tego, kiedy zacznie uzyskiwać z niej dochód.

Wąskie zwolnienie

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że zwolnione z podatku są tylko te dochody, które dotyczą ściśle nowej inwestycji z pominięciem wykorzystania już wcześniej istniejących składników majątkowych.

Dyrektor KIS był też zdania, że spółka będzie miała prawo do zwolnienia dopiero od miesiąca, w którym wygeneruje dochód z nowej inwestycji.

Innego zdania były sądy obu instancji. WSA w Poznaniu (I SA/Po 633/19) orzekł, że cały dochód spółki będzie zwolniony z podatku aż do limitu przyznanej pomocy publicznej. Istotne jest, aby spółka osiągnęła go na terenie określonym w decyzji i w ramach wskazanych w tej decyzji rodzajów działalności.

Sąd odwołał się tu do interpretacji ogólnej ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 25 października 2019 r. (Dz.Urz. MF poz. 18). Wskazał, że w świetle tej interpretacji dopuszczalne jest zwolnienie całości dochodu wynikającego zarówno z inwestycji już istniejącej, jak i nowej.

Minister stwierdził bowiem, że „jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku”.

Bez znaczenia natomiast – w ocenie WSA – pozostaje okres, kiedy spółka uzyska dochód ze zrealizowanej inwestycji. Istotny jest moment poniesienia przez spółkę kosztów na realizację inwestycji. Moment ten wyznacza miesiąc, od którego spółka będzie mogła skorzystać z przysługującego jej zwolnienia – uznał WSA.

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Artur Kot podkreślił, że w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT istnieje już ugruntowana linia orzecznicza. Wynika z niej, że zwolniony jest cały dochód z działalności objętej decyzją o wsparciu.

Zmiana od 2023 r.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o moment skorzystania ze zwolnienia, to istotną zmianę w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 2861).

Od 1 stycznia 2023 r. zwolnienie z podatku przysługuje dopiero od miesiąca, w którym upłynie termin zakończenia inwestycji. O zmianie tej pisaliśmy m.in. w artykułach „Noworoczny cios w inwestorów” i „Inwestorzy poczekają dłużej na pomoc publiczną” (DGP nr 5/2022).©℗

orzecznictwo