Rolnicy, którzy hodują świnie, owce, kozy i konie, będą się mogli ubiegać o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – wynika z uchwalonej przez Senat nowelizacji.

Izba Wyższa przyjęła ustawę zmieniającą przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – bez poprawek. Teraz więc trafi ona do podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dz.U.

Dziś o zwrot akcyzy za olej opałowy mogą się ubiegać producenci rolni, którzy prowadzą uprawy (mają użytki role) lub hodują bydło. Dzięki zmianie pieniądze będą mogli otrzymać też hodowcy świń, owiec, kóz i koni.

W przypadku świń limit kwoty zwrotu będzie wyliczany jako iloczynstawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2023 r. to 1,2 zł), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń z roku poprzedniego.

Natomiast hodowcy owiec, kóz i koni będą mogli maksymalnie otrzymać kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2023 r. to 1,2 zł), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących z roku poprzedniego.

Jeżeli wniosek o zwrot akcyzy zostanie złożony od 1 do 31 sierpnia 2023 r., stawka zwrotu podatku wyniesie 1,46 zł, natomiast producenci rolni będą mogli otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł. Ta dodatkowa pomoc będzie jednak stosowana, jeżeli Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję.

Etap legislacyjny

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 975) – uchwalona przez Senat.