Zwycięzcami w kategorii „PROJEKTY PODATKOWE” zostały: ex aequo KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy i KPMG. Drugie miejsce należy do kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a trzecie miejsce zajęły ex aequo: ALTO Tax, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Grant Thornton i Rödl & Partner.

Wyboru najlepszych firm dokonała kapituła redakcyjna. Doceniliśmy tych, którzy zaproponowali i wdrożyli najbardziej nowatorskie, unikalne i przełomowe rozwiązania.

Kapituła redakcyjna wyróżniła KDCP Kancelarię Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy za doradztwo przy transakcji związanej z połączeniem dwóch krajowych rafinerii. Projekt polegał na opracowaniu optymalnego modelu przejmowania infrastruktur paliwowych, przy zachowaniu ciągłości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przejmowanych składach podatkowych. Istotne było też zoptymalizowanie modelu zabezpieczeń akcyzowych we wszystkich podmiotach biorących udział w restrukturyzacji.

Kancelaria KDCP realizowała też m.in. nowatorskie projekty dotyczące opodatkowania tzw. wyrobów CBD. Projekty dotyczyły nie tylko zasad opodatkowania akcyzą, lecz także zagadnień operacyjno-akcyzowych związanych z oznaczaniem znakami akcyzy i pakowaniem tych wyrobów.

Doradztwo przy inwestycjach

Zespół podatkowy KPMG wspierał RWE w zakresie podatkowego due diligence oraz w weryfikacji i negocjacji umowy nabycia udziałów. Udzielał też bieżącego wsparcia transakcyjnego z perspektywy podatkowej, obejmującego m.in. rozmowy z ubezpieczycielem.

Wyzwaniem była liczba istotnych kwestii podatkowych. Chodzi o zagadnienia polskie i transgraniczne w zakresie CIT, WHT, VAT oraz cen transferowych.

KPMG opracowało też złożony model rozliczeń dla dużej grupy kapitałowej z branży chemicznej działającej w Polsce i w zagranicznej jurysdykcji podatkowej. Celem jest sprostanie takim wyzwaniom, jak m.in.: wzrost cen surowców energetycznych, niepewność gospodarcza związana z pandemią COVID-19 oraz przerwane łańcuchy dostaw w wyniku wojny w Ukrainie. KPMG opracowało model oparty na metodzie podziału zysku w wariancie analizy udziału oraz na metodzie PCN. Umożliwia on adekwatne rozłożenie zysków i strat pomiędzy podmiotami z grupy z uwzględnieniem podmiotu działającego w SSE. Projekt objął spółki o złożonych profilach funkcjonalnych. Łączny wolumen transakcji, przewidywany za okres 5 lat, przekroczy 1 mld zł.

Inny projekt KPMG dotyczył ewentualnych podatkowych ryzyk i wątpliwości w związku z połączeniem przez przejęcie dwóch największych polskich spółek akcyjnych z branży energetycznej. Celem była analiza na gruncie polskiego prawa podatkowego obowiązków informacyjnych związanych z połączeniem spółek kapitałowych oraz analiza obowiązków podatkowych spoczywających na spółkach za okresy do daty połączenia oraz po tej dacie. Proces ten był wieloetapowy, obejmował wsparcie w zakresie m.in.: VAT, CIT, PIT, ZUS, ordynacji podatkowej, akcyzy, PCC podatku od nieruchomości.

Transgraniczne przejęcia

Notowana na miejscu drugim Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zrealizowała w 2022 r. wiele projektów w obszarze doradztwa prawnego, których szczegóły podano wyłącznie do wiadomości redakcji. Jeden z nich dotyczył procesu rozdzielenia działalności detalicznej i hurtowej klienta oraz przygotowania działalności detalicznej do potencjalnej sprzedaży. Całoroczny pakiet projektów obejmował m.in. transakcje łączenia spółek w grupie.

Inny projekt SK&S polegał na opracowaniu i wdrożeniu w 2022 r. transgranicznego odwrotnego przejęcia (reverse cross-border merger) przez polską spółkę dwóch spółek matek z siedzibą na Cyprze (stanowiących zagraniczne jednostki kontrolowane CFC dla polskich udziałowców spółek cypryjskich). W celu zminimalizowania ryzyk podatkowych transakcja nie zakładała umarzania akcji własnych przez klienta i emisji nowych do udziałowców spółek cypryjskich. Polegała na wydaniu przejętych akcji własnych, bez umarzania i nowej emisji.

Poza tym sukcesem kancelarii jest projekt, który opierał się na wdrożeniu mechanizmu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla programistów z dwóch podmiotów. Istotnym elementem była skala projektu, który objął kilkuset pracowników. Kancelaria opracowała elastyczną procedurę przenoszenia i dokumentowania utworów w rozumieniu prawa autorskiego tworzonych przez pracowników.

Analiza podatkowa

Kapituła redakcyjna doceniła też projekty zrealizowane przez kancelarię ALTO Tax, notowaną na trzecim miejscu. Chodzi m.in. o doradztwo dla spółki SAVILLS (lidera na rynku nieruchomości komercyjnych), przy transakcji przejęcia składników majątkowych i niemajątkowych innego kluczowego podmiotu z tej samej branży. Projekt obejmował m.in. analizę kwalifikacji przejmowanych składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na gruncie VAT, a tym samym wyłączenia jej z zastosowania ustawy o VAT i opodatkowania transakcji PCC.

ALTO Tax doradzało też spółce REMER (liderowi rozwiązań telekomunikacyjnych) przy przejęciu 100 proc. jej udziałów przez Cellnex Poland, spółkę należącą do hiszpańskiej Grupy Cellnex (kluczowego operatora bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie). Zespół podatkowy i prawny ALTO doradzał m.in. w związku z przekształceniem REMER ze spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy negocjacjach klauzul podatkowych w umowie nabycia udziałów oraz określeniu skutków podatkowych otrzymania zapłaty za udziały przez właścicieli REMER.

Doradztwo nieruchomościowe

Trzecie miejsc ex aequo zajęła firma MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Eksperci MDDP doradzali Ghelamco w sprzedaży kompleksu the Warsaw Hub polskiej spółce Google. Sprzedaż obejmowała dwie z trzech wież kompleksu zlokalizowanego w centrum stolicy. Wartość transakcji wyniosła ok. 3 mld zł. Zakres usług MDDP obejmował kompleksowe doradztwo podatkowe, w tym doradztwo przy sporządzaniu umów związanych z transakcją, wniosków o interpretację podatkową oraz przygotowanie raportów z weryfikacji kalkulacji VAT i CIT po sprzedaży nieruchomości.

Doradcy MDDP zrealizowali też innowacyjny projekt podziału wynagrodzenia metodą profit split. Dotyczył on spółki z grupy będącej jednym z największych prywatnych inwestorów oraz zarządzającym aktywami private equity i nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace obejmowały ustalenie rynkowego podziału wynagrodzenia należnego spółce jako usługodawcy oraz podwykonawcom, na podstawie wynagrodzenia otrzymanego od usługobiorców (tzw. success fee). W tym celu przygotowano 12 matryc profit split, które odzwierciedlały pełnione funkcje, angażowane aktywa oraz ponoszone ryzyka i koszty w podziale na dwa etapy: organizacji oraz realizacji transakcji.

Strategiczna infrastruktura

Notowany ex aequo na trzecim miejscu Grant Thornton odpowiadał za opracowanie polityki cen transferowych dla transakcji zakupu gazu ziemnego w ramach międzynarodowego projektu infrastrukturalnego realizowanego na rynku energetycznym. Projekt miał strategiczne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa gazowego kraju. Wymagało to ustalenia i uwzględnienia specyficznego rozkładu ryzyk pomiędzy podmiotem sprzedającym a kupującym (podmioty powiązane), jak również zagranicznym operatorem systemów magazynowych.

Ponadto Grant Thornton opracował założenia polityki cen transferowych w zakresie umowy operatorskiej dotyczącej funkcjonowania sieci 23 stacji gazu ziemnego CNG/LCNG w Polsce.

Zespół Grant Thornton doradzał też w procesie inwestycyjnym wartym 70 mln dol., obejmującym powstanie od zera jednej z największych fabryk karmy dla zwierząt domowych.

Wspierał też kilka dużych i znanych polskich grup kapitałowych w utworzeniu czterech nowych podatkowych grup kapitałowych (PGK), w skład których weszło łącznie ok. 60 podmiotów.

Projekty energetyczne

Równorzędne trzecie miejsce zajmuje też Rödl & Partner. Kancelaria doradzała przy budowie strategicznego obiektu energetycznego – elektrowni gazowo-parowej. Wartość inwestycji to 1 mld zł. Doradztwo dotyczyło m.in.: problematyki zakładu podatkowego, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT, obowiązków podatkowych zagranicznych podwykonawców oraz prawidłowego rozpoznania charakteru świadczeń przy uwzględnieniu sposobu rozliczenia kontraktu na podstawie tzw. kamieni milowych.

Inny projekt Rödl & Partner obejmuje doradztwo podatkowe przy transakcji w Polsce, której wartość oszacowano na 1,1 mld euro.

Kancelaria doradzała też przy projekcie nowej inwestycji – budowie zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wsparcie kancelarii dotyczy procesu aplikacyjnego zmierzającego do uzyskania decyzji o wsparciu (pomocy publicznej w postaci zwolnienia z CIT) dla nowej inwestycji w Polsce.

Najlepsze firmy w kategorii PROJEKTY PODATKOWE

I miejsce ex aequo

• KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy

• KPMG

II miejsce • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

III miejsce ex aequo

• ALTO Tax

• MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

• Grant Thornton

• Rödl & Partner