Spółka z o.o. nabyła kilka maszyn produkcyjnych. Wartość jednostkowa jest niższa niż 3500 zł. Każda z maszyn to osobne narzędzie pracy (nie jest to zespół, który działa jako całość). Czy mimo że wartość każdej maszyny jest niższa niż 3500 zł, należy przyjąć je do ewidencji środków trwałych i jednorazowo zamortyzować (w 100 proc.)? Czy wystarczy w momencie zakupu ująć je w koszty uzyskania przychodu?
Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się m.in. maszyny i urządzenia, które w dniu przyjęcia do użytkowania są kompletne i zdatne do takiego użytku, a przewidywany okres ich eksploatacji jest dłuższy niż 12 miesięcy. Nie wskazują one zatem warunku związanego z wartością początkową środka trwałego. Z kolei art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości mówi, że w przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego jest niska, można dokonać jednorazowego odpisu umorzeniowego od tego składnika. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje, jaka to powinna być kwota – powinna być ona indywidualnie określona w zasadach (polityce) rachunkowości.
Zgodnie z prawem podatkowym do środków trwałych podlegających amortyzacji zaliczane są składniki majątkowe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, zdatne do użytku o przewidywanym okresie użytkowania na potrzeby jednostki, także powyżej roku. Tu również nie ma wskazania wartości początkowej środka trwałego. Jednak na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). można nabycie takich składników majątkowych zaliczyć jednorazowo do kosztów – jako zużycie materiałów.
Można też takie składniki wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować albo jednorazowo, albo rozkładając tę amortyzację w czasie (art. 16f ust. 3 ustawy o CIT). W analizowanej sytuacji oba sposoby postępowania są prawidłowe. Wybierając jeden z nich, należy się kierować m.in. informacjami o posiadanych środkach trwałych, osobach za nie odpowiedzialnych czy potencjalnych przyszłych nakładach na nie.
PRZYKŁAD 1
Zaliczenie zakupu do kosztów
Spółka ABC nabyła maszynę za 3200 zł + 736 zł VAT. Podjęto decyzję, iż mimo planowanego ponadrocznego okresu użytkowania nie będzie ona wprowadzana do ewidencji środków trwałych.
Objaśnienia do schematu:
1. Faktura za maszynę kwota 3976 zł:
a) kwota 3200 zł strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”;
b) kwota 736 zł strona Wn konta „VAT naliczony”;
c) kwota 3936 zł strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”;
2. Rozliczenie zakupu maszyny kwota 3200 zł: strona Wn konta „Zużycie materiałów”, strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”.
PRZYKŁAD 2
Dokonanie jednorazowego odpisu lub...
Spółka ABC nabyła maszynę za 3200 zł + 736 zł VAT. Podjęto decyzję, że będzie ona wprowadzana do ewidencji środków trwałych i zostanie dokonany jednorazowy odpis amortyzacyjny.
Ewidencja powinna być następująca:
1) Faktura za maszynę kwota 3976 zł:
a) kwota 3200 zł strona Wn konta „Rozliczenie zakupu środków trwałych”;
b) kwota 736 zł strona Wn konta „VAT naliczony”;
c) kwota 3936 zł strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”;
2) OT – przyjęcie maszyny do użytkowania kwota 3200 zł: strona Wn konta „Środki trwałe – maszyny”, strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”;
3) PK – naliczenie odpisu umorzeniowego w bieżącym miesiącu (lub w następnym miesiącu) kwota 3200 zł: strona Wn konta „Amortyzacja”, strona Ma konta „Umorzenie środków trwałych”.
PRZYKŁAD 3
...rozłożonego w czasie
Spółka ABC nabyła używaną maszynę za 3200 zł + 736 zł VAT. Podjęto decyzję, że będzie ona wprowadzana do ewidencji środków trwałych i zostanie dokonany odpis amortyzacyjny przez 24 miesiące na podstawie art. 16j ustawy o CIT.
Ewidencja powinna być następująca:
1) Faktura za maszynę kwota 3976 zł:
a) kwota 3200 zł strona Wn konta „Rozliczenie zakupu środków trwałych”;
b) kwota 736 zł strona Wn konta „VAT naliczony”;
c) kwota 3936 zł strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”;
2) OT – przyjęcie maszyny do użytkowania kwota 3200 zł: strona Wn konta „Środki trwałe – maszyny”, strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”;
3) PK – naliczenie odpisu umorzeniowego – pierwszy odpis będzie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym maszynę przyjęto do użytkowania 133,33 zł (3200 zł/24 miesiące): strona Wn konta „Amortyzacja”, strona Ma konta „Umorzenie środków trwałych”.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).