Pracownik zapłaci podatek od odprawy emerytalnej, jeśli w dniu poprzedzającym jej wypłatę otrzymał już emeryturę z ZUS – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, której pracownik osiągnął wiek emerytalny 17 stycznia 2022 r., ale nie wystąpił z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. 26 stycznia 2022 r. złożył pracodawcy pisemne oświadczenie, że spełnia warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 (ulga dla seniora). W efekcie od 1 lutego 2022 r. wynagrodzenie było wypłacane bez potrącania podatku.
Ulga polega bowiem na zwolnieniu z podatku przychodów do łącznej wysokości 85 528 zł rocznie.
Przysługuje ona osobom, które mimo nabycia uprawnień nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). Mogą z niej korzystać kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia, którzy nadal pozostają aktywni zawodowo.
20 maja 2022 r. pracownik złożył wniosek do ZUS o przyznanie emerytury, nie rozwiązując stosunku pracy z pracodawcą. Decyzją z 27 maja 2022 r. ZUS przyznał mu zaliczkę na poczet emerytury przysługującej od 1 maja 2022 r. (od miesiąca złożenia wniosku). Wypłata emerytury była jednak zawieszona ze względu na kontynuowane przez pracownika zatrudnienie. Warunkiem jej odblokowania było złożenie wniosku z określeniem daty rozwiązania stosunków pracy.
Pracownik rozwiązał umowę o pracę 31 maja 2022 r. i z tym dniem nabył prawo do odprawy emerytalnej. ZUS wypłacił mu emeryturę 6 czerwca 2022 r. Natomiast spółka wypłaciła mu odprawę 7 czerwca 2022 r., od której potrąciła zaliczkę na podatek dochodowy. Chciała uzyskać potwierdzenie, że postąpiła prawidłowo.
Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za poprawne. Wyjaśnił, że warunek „nieotrzymywania emerytury” przez pracownika powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.
Skoro odprawa emerytalna została wypłacona 7 czerwca 2022 r., to stało się to już po dacie otrzymania przez pracownika emerytury. W takiej sytuacji odprawa emerytalna nie mogła być objęta zwolnieniem z PIT – potwierdził organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 lutego 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.949.2022.2.AKU