Nowe ulgi adresowane do osób fizycznych, które zostały wprowadzone do systemu podatkowego przez Polski Ład, takie jak: ulga dla pracujących seniorów, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga na powrót, to pozytywne zmiany. Nie traci swojej aktualności również ulga dla młodych, uzyskujących przychody z różnych źródeł przed 26. rokiem życia.

Ulga na powrót

Ulga na powrót ma zachęcić Polaków oraz osoby posiadające polskie pochodzenie (potwierdzone posiadaniem Karty Polaka), do przyjazdu i osiedlenia się w Polsce. Ulga polega na udzieleniu zwolnienia od podatku dochodowego w kwocie przychodu nie przekraczającej kwoty 85 528 złotych w ciągu 4 następujących po sobie lat. Ulga dotyczy osób, które po 31 grudnia 2021 roku zmieniły swoją rezydencję podatkową na Polskę oraz przez odpowiedni okres nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania.

Ważnym aspektem jest to, że nie wszystkie przychody są objęte ulgą. Wyłączone spod stosowania ulgi na powrót są przychody takie jak: przychody z umowy o dzieło, z praw autorskich bądź zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie innych przepisów. Kwota przychodu, do wysokości której można korzystać ze zwolnienia, wynosi 85 528 złotych w roku podatkowym. W przypadku przekroczenia kwoty limitu ulgi na powrót, jeżeli dochody są rozliczane na zasadzie ogólnej, dodatkowo będzie możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tysięcy złotych, co łącznie daje kwotę w wysokości 115 528 złotych, która jest wolna od podatku.

Ulga dla rodzin 4+

Polega na zwolnieniu od podatku dochodowego między innymi z przychodów z pracy na etacie, przychodów z umów zlecenia oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga przysługuje podatnikom do wysokości przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 złotych. Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci małoletnich wykonywali władzą rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego lub sprawowali funkcje rodziny zastępczej.

Ulga dla seniora

Ulga jest adresowana do osób, które, mimo że osiągnęły wiek emerytalny, nadał chcą pracować (na przykład dlatego, że stan zdrowia im na to pozwala). Z korzyści podatkowych powstałych z prawa do ulgi mogą skorzystać seniorzy w odpowiednim limicie. Łączny dochód zwolniony z podatku w ramach ulgi dla pracujących emerytów nie może przekroczyć kwoty 85 528 złotych rocznie. Jednak biorąc pod uwagę, że dodatkowo kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych, seniorzy mogą liczyć na brak podatku dochodowego do kwoty 115 528 złotych.

Ulga dla młodych

Warto też wspomnieć o już wcześniej wprowadzonej uldze dla młodych, jest to zwolnienie „z tej samej półki”, bo również do limitu w wysokości 85 528 złotych. Jest skierowana do młodzieży do 26 roku życia. Obejmuje źródła przychodu z pracy najemnej, umowy zlecenia, stażu uczniowskiego, nie są objęte jednak ulgą dochody z działalności gospodarczej.

Czy trzeba składać deklarację do urzędu skarbowego, gdy nie został przekroczony próg

Jak możemy zauważyć, krąg osób uprawnionych do różnych rodzajów ulg znacznie się powiększył od 2022 roku. Podatnicy, którzy nie przekroczyli progu kwoty przychodu w wysokości 85 528 złotych mogą zadać sobie pytanie – czy należy w takim przypadku składać deklarację do urzędu skarbowego. Generalną zasadą jest to, że jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym wyłącznie kwoty zwolnione z podatku lub niepodlegające w ogóle opodatkowaniu, to zeznania podatkowego, jak również zerowej deklaracji nie należy składać. Ta zasada nie dotyczy jednak nowo wprowadzonych ulg; w przypadku korzystania z nich koniecznie należy je rozliczyć w zeznaniu rocznym. Warto dodatkowo podkreślić praktyczne znaczenie złożenia zerowego PIT. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż złożenie nawet zerowego zeznania będzie podstawą do złożenia wniosku do organów skarbowych w zakresie otrzymania zaświadczenia o uzyskanych w poszczególnych latach dochodach. Jeżeli podatnik nie złoży żadnego rozliczenia, organ podatkowy nie wyda mu zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Drugim, niemniej istotnym aspektem przemawiającym za złożeniem „rozliczenia zerowego”, jest „uprzedzenie” organów podatkowych do wezwania złożenia wyjaśnień lub dokumentów będących podstawą do braku złożenia rozliczenia z fiskusem w określonym roku podatkowym.

Uwzględnienie ulgi na etapie zaliczki

Kolejnym istotnym aspektem jest moment rozpoczęcia stosowania ulg podatkowych. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki projektowi „Polski Ład 2.0” i zmianie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku, podatnicy już na etapie zaliczek w większości przypadków (w tym na umowie zlecenia) będą mogli uwzględniać kwotę ulgi, co nie było uwzględnione w pierwszej nowelizacji z 1 stycznia 2022 r. Oczywiście oznacza to, że jej pełne rozliczenie nastąpi w kolejnym roku podatkowym. Możliwość stosowania ulg w bieżącym roku podatkowym jest realizowana poprzez złożenie formularza PIT-2, bądź stosownego oświadczenia do płatnika.

Darya Bannaya, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland