Spytał o to mężczyzna, który na podstawie umowy o pracę pełni w spółce funkcję dyrektora zarządzającego. Niezależnie od tego chciałby zawrzeć ze spółką porozumienie w sprawie menedżerskiego bonusu motywacyjnego, który miałby charakter pochodnego instrumentu finansowego. Z porozumienia miałoby wynikać, że spółka będzie wypłacać dyrektorowi bonus, którego bazą będzie 0,5 proc. jej zysku brutto. Z chwilą nabycia prawa do bonusu dyrektor przedstawiałby go spółce do umorzenia. W zamian za umorzenie dostawałby odpowiednią kwotę.

Sądził, że będzie to pochodny instrument finansowy zdefiniowany w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Chciał tylko uzyskać potwierdzenie, że pieniądze, które dostanie z realizacji bonusu (jego umorzenia), będą dla niego przychodem z kapitałów pieniężnych opodatkowanym według stawki 19 proc. PIT zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. Powołał się na art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b tej ustawy, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 ze zm.).