W 2022 r. zmieniono terminy składania deklaracji PIT-28, PIT-28S oraz PIT-16A. Uwaga, nie wszystkie zostały ujednolicone.

W roku 2022 wszedł w życie tzw. Polski Ład i tzw. Polski Ład 2.0. 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie tzw. Polski Ład 3.0. Liczba zmian oraz ich częstotliwość robi wrażenie. W tym tekście przypominamy o jednej zmianie, która została wprowadzona wraz z ustawą Polski Ład 2.0[1].

Składanie zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych kojarzy się większości osób – całkiem słusznie – z datą 30 kwietnia[2]. Jednakże ten termin, jeszcze do niedawna, nie był jednolity dla każdej rocznej deklaracji podatkowej w PIT. Wyjątkami były deklaracje PIT-28, PIT-28S oraz PIT-16A. Te dwie pierwsze były składane obowiązkowo do końca lutego roku następującego po roku, za który były składane, ta ostatnia zaś do końca stycznia następującego po roku, za który była składana. W 2022 r. dla wszystkich zostały zmienione dane terminy, jednak nie wszystkie zostały ujednolicone, o czym za chwilę.

Kto musi składać deklaracje PIT-28 i PIT-28S

Wpierw krótki wstęp o tym, kto jest zobowiązany składać deklaracje PIT-28 i PIT-28S. Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla osób fizycznych osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei formularz PIT-28S jest przeznaczony dla przedsiębiorstw w spadku osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ten drugi jest składany w przypadku rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i może zostać złożony przez zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa albo przez osobę wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (dopóki nie zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny).

Do kiedy złożyć PIT-28 i PIT-28S

Z powodu zmian terminów zawartych w Polskim Ładzie 2.0., deklaracje roczne PIT-28 i PIT-28S za 2022 r. mają obowiązek zostać złożone do 2 maja 2023 r. (w związku z tym, iż 30 kwietnia wypada w niedzielę, zaś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy). To oznacza, że mogą zostać złożone do tego samego dnia, co niemal wszystkie pozostałe deklaracje roczne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, m. in.: PIT-36, PIT-37, PIT-38.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu tzw. Polskiego Ładu 2.0.:

W celu ujednolicenia terminu dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, projekt wydłuża termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r.

Zmiana terminu płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W związku z powyższym, uległ zmianie również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak wskazano w uzasadnieniu do tzw. Polskiego Ładu 2.0.:

W związku z wydłużeniem tego terminu, zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego. Obecnie ostatni ryczałt za rok podatkowy (za grudzień oraz czwarty kwartał) podatnicy obowiązani są wpłacać w terminie złożenia zeznania, czyli do końca lutego. Natomiast podatnicy, którzy opodatkowują dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, obliczają i wpłacają należne zaliczki za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego do 20 stycznia następnego roku. (…)

Tak samo jak w przypadku podatników obowiązanych do obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych/kwartalnych do 20 stycznia roku następującego po roku podatkowych, również podatnicy stosujący opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ostatni ryczałt (za grudzień/czwarty kwartał) wpłacać będą w tym terminie. Nowy termin obowiązywał będzie po raz pierwszy w przypadku ryczałtu należnego za grudzień/czwarty kwartał 2023 r. Natomiast ryczałt należny za grudzień/czwarty kwartał 2022 r., podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r.

Dla kogo deklaracja PIT-16A. Do kiedy złożyć

Mając powyższe na względzie należy zaznaczyć, iż jedynie deklaracja PIT-16A nie może zostać złożona do 30 kwietnia (a w tym roku do 2 maja). Czym jednak jest powyższy formularz i kto powinien go złożyć? PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej (w poszczególnych miesiącach roku podatkowego). Mają zaś obowiązek ją złożyć osoby fizyczne osiągające przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Powyższą deklarację należy złożyć najpóźniej do końca lutego (domyślnie 28 lutego) następującego po roku podatkowym, za który jest składana.

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 1265.

[2] Mowa oczywiście o 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składana jest dana deklaracja.

Rozlicz swój PIT już dziś.