Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków stanowi dochód jednostki i przypis z tego tytułu powinien być ewidencjonowany na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Dziennik Gazeta Prawna
Płatnikom i inkasentom, stosownie do postanowień art. 28 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określa rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z jego par. 1 ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków wynosi 0,3 proc. kwot podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Jednostki, pobierając to wynagrodzenie, powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość pobieranych kwot podatków, gdyż płatnik, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.
Naliczone, a następnie pobrane zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków jednostki budżetowe ewidencjonują zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając powyższe, ewidencja naliczonego i pobranego zryczałtowanego wynagrodzenia powinna przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
Pomimo że wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa jest prawem płatnika, to samorządowe jednostki budżetowe, będące takimi płatnikami, powinny pobierać to wynagrodzenie. W innym wypadku mogą się narazić na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którym jest m.in. nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego bądź ich ustalenie w niższej wysokości niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.
SCHEMAT
Objaśnienia:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony, a następnie potrącony w liście płac – 40 000 zł: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 225 – Rozrachunki z budżetami (w analityce: podatek dochodowy);
2. Potrącenie naliczonego zryczałtowanego wynagrodzenia – 120 zł: strona Wn konta 225 – Rozrachunki z budżetami (w analityce: podatek dochodowy), strona Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych;
3. Zapłata podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego po pomniejszeniu o zryczałtowane wynagrodzenie – 39 880 zł: strona Wn konta 225 – Rozrachunki z budżetami (w analityce: podatek dochodowy), strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków);
4. Przelew środków z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z rachunku bieżącego (subkonto wydatków) na rachunek bieżący (subkonto dochodów) – 120 zł: strona Wn konta 141 – Środki pieniężne w drodze, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków) – analityka par. 4010;
5. Wpływ na rachunek dochodów środków z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 120 zł: strona Wn konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) – par. 0970, strona Ma konta 141 – Środki pieniężne w drodze;
6. Przypis należności z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi – 120 zł: strona Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne;
7. Przekazanie dochodów na rachunek budżetu 120 zł: strona Wn konta 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych, strona Ma konta 130 – Rachunki bieżące jednostek budżetowych (analityka – rozliczenia z budżetem);
8. Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania zrealizowanych dochodów – PK – 120 zł: strona Wn konta 800 – Fundusz jednostki, strona Ma konta 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Par. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065). Załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).