Chodziło o połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką jawną. Połączenie miało nastąpić przez przejęcie spółki jawnej, w trybie uproszczonym, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej.
W efekcie cały majątek spółki przejmowanej (jawnej) byłby przeniesiony na spółkę przejmującą (z o.o.) w drodze sukcesji uniwersalnej, a spółka jawna zostałaby rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z art. 493 par. 1 kodeksu spółek handlowych.