Urzędnikom skarbówki będzie łatwiej wszcząć postępowania egzekucyjne i zabezpieczające. W przepisach pojawi się też podstawa prawna, która umożliwi przymusowe dochodzenie zaległego VAT, gdy ten powinien być wpłacony przez nierezydenta w ramach procedur szczególnych.

To niektóre ze zmian zawartych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Rada Ministrów przyjęła też wczoraj uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. Ma ona zapewnić stabilne finansowanie KAS oraz podwyżki dla osób zatrudnionych w służbie celno-skarbowej.
Zmiany, które mają przyśpieszyć postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, zmierzają do rezygnacji z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Doprecyzowany ma być również moment wszczęcia egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie dokonane poprzez sporządzenie protokołu zajęcia lub odbioru dokumentu bądź doręczenie zawiadomienia o zajęciu innemu podmiotowi lub urzędowi niż dłużnik zajętej wierzytelności.
Nowelizacja ma też usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych. Przypomnijmy, że służy on uzyskaniu informacji o dłużnikach podatkowych, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Rząd chce, aby uprawnione podmioty (takie jak sąd, prokuratura, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego) mogły automatycznie uzyskiwać dane o dłużnikach wpisanych do RNP.
Zdecydowano się także na rezygnację z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych z rejestru.
Usprawnione zostanie postępowanie organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne. Zmiana ma polegać na rezygnacji z obowiązku zawiadamiania komornika sądowego o sposobie rozliczenia środków pieniężnych, gdy nie przekazał on organowi egzekucyjnemu adnotacji, która umożliwia prowadzenie łącznej egzekucji, a także gdy zajęcie zostanie dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw – przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu