ABC sp. z o.o. z siedzibą działalności gospodarczej w Rzeszowie (podatnik VAT czynny) zamierza rozpocząć świadczenie usług elektronicznych od maja 2015 r. na rzecz osób indywidualnych z Niemiec i Austrii. Miejscem świadczenia tych usług jest odpowiednio terytorium Niemiec albo Austrii. Czy naszym obowiązkiem jest skorzystanie z procedury unijnej (MOSS), czy też możemy wybrać rozliczanie tych usług bezpośrednio w Niemczech bądź Austrii? Czy możliwe jest skorzystanie z systemu MOSS w stosunku do usług świadczonych na rzecz klientów z Austrii, a zarejestrowanie się dla podatku VAT tylko w Niemczech.
Rozdział 6a działu XII ustawy VAT (art. 130a–130d) reguluje zasady rozliczania podatku VAT w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych, świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów). Jest to tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi. Przepisy dotyczące MOSS umożliwią podatnikom świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby działalności gospodarczej podlegającej rozliczeniu VAT należnego z tytułu świadczenia tych usług, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny.
Siedzibą działalności gospodarczej spółki ABC jest Rzeszów, a zatem do spółki tej odnosi się art. 130b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie do tego artykułu, podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k ustawy o VAT, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej.
Wyjaśnić tutaj należy, że przez:
● VAT rozumie się podatek (tj. podatek od towarów i usług) i podatek od wartości dodanej (zob. art. 130a pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT),
● podatników rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE (zob. art. 130a pkt 2 ustawy o VAT),
● procedurę szczególną rozliczania VAT rozumie się rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zob. art. 130a pkt 2 ustawy o VAT).
Państwo członkowskie konsumpcji oznacza państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k ustawy o VAT przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych (zob. art. 2 pkt 5a ustawy o VAT), tj. państwo członkowskie, w którym nabywca usługi – konsument posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Dzięki systemowi MOSS podatnicy mogą uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji. Wybierając system MOSS spółka ABC nie musi się z powodu świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów rejestrować dla celów podatku VAT w Niemczech i Austrii.
System MOSS jest fakultatywny dla podatników. Odpowiadając zatem na pierwsze pytanie, należy stwierdzić, że to od wyboru spółki ABC zależy, czy skorzysta z systemu MOSS i podatek VAT od tych usług będzie płacić w Polsce, czy też zarejestruje się dla celów podatku VAT w Niemczech i Austrii, i zgodnie z tamtymi regulacjami będzie rozliczać podatek VAT. Jeżeli spółka ABC zamierza skorzystać z systemu MOSS, powinna złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej. Sposób rejestracji i właściwy w tym zakresie urząd skarbowy zostanie wskazany w jednym z dalszych pytań.
Przechodząc do dopowiedzi na drugie pytanie, należy pamiętać, że decydując się korzystanie z systemu MOSS, podatnik musi jednak stosować go w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich konsumpcji. Z systemu tego nie można zatem korzystać fakultatywnie w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich. Zatem jeżeli spółka wybierze MOSS, to rozlicza za jego pomocą zarówno podatek od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z Niemiec, jak i Austrii, a także każdego innego państwa członkowskiego, jeżeli rozszerzyłaby zakres terytorialny świadczonych usług elektronicznych. Nie jest zatem możliwe zarejestrowanie się dla celów podatku VAT w Niemczech (aby rozliczać te usługi elektroniczne), a usługi elektroniczne świadczone dla klientów z Austrii rozliczać za pomocą systemu MOSS.